Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Od 16 kwietnia zasłaniaj usta i nos!

Przypominamy! Od czwartku (16 kwietnia) przebywając w miejscu ogólnodostępnym musimy mieć zasłonięte usta i nos. Może nam do tego posłużyć np. maseczka, szalik lub chusta. Za nieprzestrzeganie nowych regulacji grozi mandat w wysokości 500 zł.

Obowiązek

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej to kolejny krok rządu w walce z epidemią koronawirusa. Przepis wchodzi w życie w czwartek (16 kwietnia). Od tego dnia wychodząc z domu każdy musi przysłonić twarz np. maseczką, szalikiem lub chustą, które zakryją zarówno usta, jak i nos.


W miejscach ogólnodostępnych

W myśl rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia nowy nakaz ma obowiązywać:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; 
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  a) na drogach i placach,
  b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  d) na terenie nieruchomości wspólnych.


Wyjątki i kara

Przepisów, jak wskazano, nie stosuje się w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem,
 • dziecka do ukończenia 4. roku życia,
 • osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane),
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów,
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób (jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób),
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania,
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Nakaz noszenia np. maseczki nie dotyczy także rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz innych osób podczas przebywania ich na terenie prywatnym – jak np.: taras czy ogródek.

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

 • organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
 • innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.
Za nieprzestrzeganie nowych regulacji grozi mandat w wysokości 500 zł.

Autor: Patryk Siepsiak

2020-04-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer