Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zaproszenie do współtworzenia programu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad projektem przyszłorocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uwagi i propozycje do dokumentu można składać do 17 lipca.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument wpływający na zakres współdziałania Samorządu Województwa Mazowieckiego z trzecim sektorem. Uwagi i propozycje do projektu na 2021 r. mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest na to czas do 17 lipca.


Punkt wyjściowy

Punktem wyjścia jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny na stronie internetowej: www.dialog.mazovia.pl. Uwagi do projektu przyszłorocznego dokumentu mogą w szczególności dotyczyć np.:

  • celów współpracy  (§ 2 programu),
  • zakresu przedmiotowego współpracy (§ 4 programu),
  • form współpracy pozafinansowej (§ 6–14 programu),
  • priorytetowych zadań publicznych (§ 15–34 programu,
  • podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu (§ 40 programu),
  • innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji składającej uwagi i propozycje.

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości.


Skąd pieniądze?

Jak co roku, poza środkami z dochodów własnych województwa w 2021 r., zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

  • opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
  • dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do programu współpracy na 2021 r. można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja druku dostępna jest na stronie: www.dialog.mazovia.pl, w zakładce: Program współpracy.


Uwagi i propozycje

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej – pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji powstanie projekt programu współpracy na 2021 r., który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Zaplanowano je na przełom sierpnia i września 2020 r.


Do pobrania

Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2020-07-07

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer