Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nabór kandydatów do komisji

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 lutego.


W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności, integracji społecznej i ochrony środowiska w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2020, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.


Wymagania stawiane kandydatom    

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • korzystają w pełni z praw publicznych;
  • są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. konkursie;
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
  • wyrażają zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.


Zadania członka komisji konkursowej

Zadaniem członka komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert w ww. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego ww. konkursu. Planowany termin prac komisji konkursowej: 17.02.2020–06.03.2020.


Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur

Kandydatury należy zgłaszać najpóźniej do 13 lutego 2020 r. do godz.15.00 (liczy się data i godzina wpływu) poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem (do pobrania poniżej), w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna , ul. Piaseczyńska 77.


Pozostałe informacje

Spośród zgłoszonych kandydatur  Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członka komisji konkursowej. Osoby wybrane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do prac w komisji konkursowej zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.


Do pobrania

Autor: BKS

2020-02-07

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer