Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Komisje oszacują straty w rolnictwie

Komisje powoływane przez wojewodę mazowieckiego oszacują straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne takie jak: susza, grad, deszcz nawalny czy przymrozki wiosenne. Poszkodowani rolnicy będą mogą skorzystać m.in. z preferencyjnych kredytów i pomocy w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.


Zadania komisji

Wojewoda Konstanty Radziwiłł powołał 29 kwietnia br. blisko 300 komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne takie jak m.in.: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki  przezimowania czy przymrozki wiosenne.

Do zadań komisji należy:

  1. oszacowanie zakresu i wysokości szkód przez lustrację na miejscu w poszczególnych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa mazowieckiego w terminach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  2. sporządzenie indywidualnych protokołów oszacowania szkód w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach;
  3. sporządzenie zestawienia imiennego;
  4. przekazanie wojewodzie mazowieckiemu protokołów oszacowania szkód w terminach wskazanych w rozporządzeniu.


Gminna komisja

W skład komisji powołanej dla gminy Konstancin-Jeziorna wchodzą:

  • Stanisława Zgagacz – Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (przewodnicząca),
  • Wojciech Kowalczyk – Mazowiecka Izba Rolnicza,
  • Janusz Węcławiak – Mazowiecka Izba Rolnicza,
  • Ewa Stasiak – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
  • Igor Zawadka – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
  • Andrzej Trębicki – Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Niezbędne wzory wniosków i dokumentów do złożenia, jak również informacje na temat szacowania szkód w 2020 r., dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zakładka: Co robimy/Klęski żywiołowe/Rolnictwo.

Autor: PWZ

2020-05-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer