Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Hybrydowa sesja Rady Miejskiej

Na środę (28 października) zwołano 21. sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Debata nad projektami uchwał odbędzie się w formie hybrydowej. Początek posiedzenia o godz. 10.00. Obrady będzie można oglądać na żywo w internecie.

W związku z obowiązującym stanem epidemii w Polsce i ze względów bezpieczeństwa 21. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie hybrydowej – część radnych będzie obecna w ratuszu, inni będą obradować zdalnie. Do 15 osób ograniczony został także udział publiczności w posiedzeniu. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00.


Porządek obrad

Oto proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami.
 8. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020–2025.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej  w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny Walentynowicz stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 10/54 z obrębu 02-02.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Ignacego Paderewskiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 150/1 z obrębu 03-23.
 14. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności oraz udziału we współwłasności w nieruchomościach położonych w obrębie 0001 Bielawa na terenie osiedla Konstancja Sp. z o.o.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3  z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 40 z obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie.
 19. Korespondencja.
 20. Rozpatrzenie skarg.
 21. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Na żywo w internecie

Projekty uchwały Rady Miejskiej dostępne są na: bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały RM (link otwiera się w nowym oknie).

Sesję można oglądać na żywo w internecie na platformie eSesja: esesja.tv (link otwiera się w nowym oknie).

Autor: Patryk Siepsiak

2020-10-28

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer