Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nowa pomoc społeczna w gminie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie realizuje projekt „Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna”. Jest on w całości finansowany ze środków unijnych, a jego wartość to 450 tys. zł.  

Projekt „Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna” prowadzony jest od 1 października 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020” (Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”).


Cele projektu

Głównym celem projektu jest wdrożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Cele szczegółowe to: wyodrębnienie w OPS zespołów i przypisanie im ramowych zadań, zmiana wizerunku ośrodka jako instytucji świadczącej tylko wsparcie finansowe oraz poprawa obsługi klientów OPS poprzez zmianę organizacji pracy, przy wykorzystaniu kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych.

Opierając się na obowiązujących przepisach ustawy o pomocy społecznej, zmiana struktury organizacyjnej OPS polega na wyodrębnieniu zespołów i przypisaniu im ramowych zadań określonych w ustawie, uwzględniając specyfikację gminy Konstancin-Jeziorna. Utworzono następujące zespoły ds.:

 • pierwszego kontaktu, 
 • świadczeń przyznawanych decyzją,
 • pracy socjalnej,
 • usług.

Do udziału w projekcie zaproszono wszystkich pracowników ośrodka, ale szczegółowym wsparciem objęci zostali ci pracownicy, których system pracy zostanie zmodyfikowany, w tym: pracownicy socjalni,  asystenci rodziny, pracownicy działu świadczeń oraz nowo zatrudniony personel – pracownik socjalny i psycholog.


Etapy projektu

Projekt realizowany jest etapami i obejmuje:

 1. Przygotowanie OPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych:
  – wizyty studyjne – w październiku i listopadzie 2019 r. zorganizowano dla pracowników socjalnych i kadry zarządzającej 4 wizyty studyjne w OPS w Krasnymstawie, Chełmie, Sochaczewie, Markach i Skawinie. Ich celem było wprowadzenie do wizji zmian w konstancińskim OPS dobrych praktyk z odwiedzanych placówek;
  – spotkania z pracownikami, które miały na celu: przekazanie im wiedzy na temat nowego schematu pracy, udzielenie odpowiedzi na ich pytania i zaplanowanie z pracownikami etapów prac;
  – powołane grupy roboczej złożonej z pracowników OPS, których celem będzie nadzór nad postępem prac oraz podejmowanie decyzji dotyczących rozwiązań technicznych;
  – w październiku i listopadzie 2019 r. przeprowadzono prace koncepcyjne nad opracowaniem regulaminu i schematu organizacyjnego, które zostały wdrożone w pod koniec listopada 2019 r.;
  – korzystanie z doradztwa prawnego przy wszystkich pracach organizacyjnych.

 2. Praca według  nowego regulaminu organizacyjnego:
  – od 1 grudnia 2019 r. nastąpiło oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych;
  – wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego zarządzeniem kierownika OPS;
  – od grudnia 2019 r. w OPS zatrudniono nowych pracowników – pracownika socjalnego i psychologa;
  – wsparcie pracowników OPS w procesie zmian (od października 2019 r. do marca 2021 r.). 

 3. Organizacja szkoleń i superwizji dla pracowników biorących udział w projekcie:
  – październik 2019 r. – superwizja pracy socjalnej (15 godzin);
  – listopad 2019 r. – trzydniowe szkolenie „Indywidualny plan działania i wsparcia dla rodzin” oraz superwizja pracy socjalnej (15 godzin);
  – grudzień 2019 r. – trzydniowe szkolenie „Komunikacja w zespole” oraz superwizja pracy socjalnej (15 godzin);
  – styczeń 2020 r. – trzydniowe szkolenie „Jak pisać i realizować projekty socjalne"; szkolenie „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie (I stopień)" dla 3 pracowników (120 godzin) oraz superwizja pracy socjalnej (15 godzin);
  – luty 2020 r. – trzydniowe szkolenie z zakresu pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz superwizja pracy socjalnej (15 godzin);
  – marzec 2020 r. – trzydniowe szkolenie z zakresu terapii rodzin „Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach” oraz superwizja pracy socjalnej (15 godzin);
  – kwiecień 2020 r. – ośmiotygodniowy (32 godziny) trening redukcji stresu i profilaktyki depresji (MBSR/MBCT) dla 9 pracowników oraz superwizja pracy socjalnej (15 godzin);
  – od maja 2020 r. do marca 2021 r. – superwizja pracy socjalnej (po 15 godzin).


Rezultaty projektu

Oto główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

 • oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od świadczenia usługi pracy socjalnej,
 • świadczenie usług socjalnych,
 • zwiększenie profesjonalizmu pracowników socjalnych,
 • poprawa jakości świadczonych usług.

Projekt w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych, a jego całkowita wartość wynosi 450 tys. zł.

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

2020-01-24

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer