Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

30. sesja Rady Miejskiej

Radni wracają do pracy po wakacyjnej przerwie. W środę (16 września) odbędzie się 30. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Początek obrad o godz. 10. Tradycyjnie posiedzenie można oglądać na żywo w internecie.

W związku z obowiązującym stanem epidemii w Polsce i ze względów bezpieczeństwa 30. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie hybrydowej – część radnych będzie obecna na sali posiedzeń w ratuszu, a część – w swoich domach przed komputerami. Do 15 osób ograniczony został także udział publiczności. Sesja rozpocznie się o godz. 10.

Oto proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uroczyste wręczenie aktu nadania panu Piotrowi Szczurowskiemu tytułu Zasłużony dla Gminy  Konstancin-Jeziorna.  
 5. Przyjęcie protokołów z obrad XVII, XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 8. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
 9. Informacja burmistrza o pracy między sesjami.
 10. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020–2025.
 14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 110/VI/12/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.
 15. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 183/VIII/14/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1 m sześc. ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2020 r.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jana Sobieskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 141/4 z obrębu 03-15.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 125/9 z obrębu Czarnów.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności oraz udziału we współwłasności w nieruchomościach gruntowych położonych w obrębie 0001 Bielawa na terenie osiedla GTC Konstancja Sp. z o.o.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bolesława Prusa stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58/2 z obrębu 03-06.
 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Grapa i terenów przyległych – dla działki o nr ew. 69 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
 24. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie.
 25. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna-etap 1.
 26. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ul. Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 1.
 27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Radosława Milewskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r.
 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 29. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny w I półroczu 2020 r.
 30. Korespondencja.
 31. Rozpatrzenie skarg.
 32. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Projekty uchwały Rady Miejskiej dostępne są na: bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały RM (link otwiera się w nowym oknie).

Sesję można oglądać na żywo w internecie na platformie eSesja: esesja.tv (link otwiera się w nowym oknie).

Autor: Patryk Siepsiak

2020-09-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer