Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

24. sesja Rady Miejskiej

W środę (24 lutego) odbędzie się 24. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Rajcy będą obradować nad m.in. projektem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców dotkniętych kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19 oraz tzw. uchwałą krajobrazową. Początek posiedzenia o godz. 10.00. Sesja będzie transmitowana na żywo w internecie.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz ze względów bezpieczeństwa sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie hybrydowej. Ograniczenia dotyczą także mieszkańców – w posiedzeniu może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Sesja rozpocznie się tradycyjnie o godz. 10.00. 


Porządek obrad

Oto planowany porządek środowych obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad 22. i 23. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami.
 8. Informacja przewodniczącej rady o pracy między sesjami.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021–2028.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok 2021.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 18. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.
 20. Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 roku.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konstancin-Jeziorna.
 22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2021–2025.
 23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2021–2023.
 24. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” oraz zasad jego funkcjonowania.
 25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 15/15 z obrębu ewid. 0010 Kawęczynek-Borowina.
 26. Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w gminie Konstancin-Jeziorna.
 27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprawidłowości w działaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (BRM 269/2020).
 28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej uchylania się prze gminę Konstancin-Jeziorna do zaspokojenia roszczeń finansowych skarżącego z tytułu udokumentowanych, wykonanych, kompleksowych robót budowlanych i montażowych przy budowie ogrodzenia w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 12 w Konstancinie-Jeziornie (BRM 281/2020).
 29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej braku wypłaty odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 29/20 z dnia 11.02.2020 r. utrzymaną w mocy decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2424/2020 z dnia 30.07.2020 r. (BRM 395/2020).
 30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie dotyczącej decyzji Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna nr 46/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku dot. usunięcia drzew znajdujących się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kołobrzeskiej 54 w Konstancinie-Jeziornie, w skład której wchodzą działki o nr ewidencyjnym 55/24, 55/11 i 55/18 z obrębu 01-28 (BRM 396/2020).
 31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 roku złożonej przez adwokat Renatę Sutor.
 32. Korespondencja.
 33. Rozpatrzenie skarg.
 34. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Na żywo w internecie

Projekty uchwały Rady Miejskiej dostępne są na: bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały RM (link otwiera się w nowym oknie).

Sesję można oglądać na żywo w internecie na platformie eSesja: esesja.tv (link otwiera się w nowym oknie).

Autor: PWZ

2021-02-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer