Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ruszył konkurs ofert dla NGO

Od 9 marca do 7 kwietnia organizacje pozarządowe mogą składać oferty na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki, kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji, ratownictwa, integracji społecznej i ochrony środowiska. Do podziału jest  221 tys. zł.


Dla kogo?

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ma formę wsparcia realizacji zadań z zakresu:

 • kultury fizycznej;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • integracji społecznej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony środowiska.

Łącznie to 24 zadania. Dofinansowanie, w tym roku do podziału jest 221 tys. zł, można pozyskać na organizację m.in.:

 • turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych;
 • festynów promujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną wśród mieszkańców;
 • zajęć sportowo- rekreacyjnych dla społeczności lokalnej na obiektach plenerowych;
 • przedsięwzięć obejmujących działania informacyjno-edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej, zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze;
 • obozów, wycieczek, rajdów pieszych, rowerowych, gier miejskich;
 • wycieczek z przewodnikiem obejmujących zwiedzanie zabytków na terenie gminy Konstancin-
  -Jeziorna;
 • amatorskich projektów obejmujących różne przedsięwzięcia artystyczno-edukacyjno-kulturalne w formie: warsztatów, wystaw, widowisk, itp.;
 • przedsięwzięć promujących wiedzę o osobach zasłużonych dla kultury, nauki i sztuki związanych z gminą Konstancin-Jeziorna;
 • przedsięwzięć związanych z popularyzacją czytelnictwa;
 • przedsięwzięć kulturalno-artystycznych popularyzujących historię i dziedzictwo kulturowe;
 • spotkań i warsztatów tematycznych popularyzujących wiedzę historyczną i tradycje patriotyczne;
 • przedsięwzięć edukacyjnych związanych z popularyzacją historii Polski w formie: konkursów, prelekcji, wykładów, lekcji muzealnych, gier terenowych itp.;
 • spotkań edukacyjnych, przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i seniorów;
 • festynu ekologicznego dla dzieci i młodzieży;
 • szkoleń, warsztatów i prelekcji dotyczących segregacji odpadów i ich utylizacji, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, ochrony i przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska.Poniżej jest do pobrania ogłoszenie zawierające
szczegółowy wykaz zadań oraz wysokość środków przeznaczonych
na dofinansowanie ich realizacji.


Termin składania ofert

Oferty, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77) w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2021 r. do godz. 13.00.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG (pok. nr 4, nr tel. 22 484 24 46).

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2021-03-09

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer