Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Gmina wesprze inicjatywy mieszkańców

Gmina Konstancin-Jeziorna kolejny raz wesprze ciekawe inicjatywy swoich mieszkańców. Wystarczy mieć pomysł, wypełnić wniosek i do 13 lutego złożyć go w magistracie. Pieniądze będzie można otrzymać m.in. na: działalność charytatywną, upowszechnianie tradycji narodowej, a także kulturę fizyczną i ochronę środowiska.

Najciekawsze przedsięwzięcia będą realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna swoje projekty mogą zgłaszać indywidualnie lub poprzez organizacje pozarządowe.

Na wsparcie finansowe mają szanse zadania publiczne w zakresie:

- budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna,

- działalności charytatywnej,

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- promocji i organizacji wolontariatu,

- edukacji, oświaty i wychowania,

- kultury fizycznej i turystyki,

- ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,

- porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wnioski należy składać do 13 lutego 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, kancelaria - pok. nr 4). Propozycje, które wpłyną terminowo zostaną rozpatrzone do 27 lutego, a oceni je zespół powołany przez Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i kryteriów oceny wniosków znajdują się w uchwale Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 294/VI/26/2012 z dnia 11 października 2012 r. (do pobrania poniżej).

Poniżej do pobrania ogłoszenie burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna oraz wzór wniosku o wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-01-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer