Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Urząd czeka na zgłoszenia

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna poszukuje kandydatów do prac w zespole oceniającym wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 lutego.


W związku z naborem wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2015, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do zgłaszania kandydatów do zespołu do oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.
1. Wymagania stawiane kandydatom

W skład zespołu mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 t.j.), które spełniają następujące kryteria:

  • korzystają w pełni z praw publicznych,
  • są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. naborze wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm),
  • wyrażają zgodę na udział w pracach zespołu opiniującego wnioski złożone w ww. naborze.


2. Zadania członka zespołu

Zadaniem członka zespołu jest ocena złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego ww. konkursu. Planowany termin prac zespołu: 16.02.2015 - 27.02.2015.
3. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur

Zgłoszenie kandydatury powinno nastąpić najpóźniej do 6.02.2015 r. (liczy się data wpływu) poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, Kancelaria (pok. nr 4).
4. Pozostałe informacje

Udział w pracach zespołu jest nieodpłatny. Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zespołu oceniającego wnioski.
Formularz zgłoszenia oraz oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej do pobrania poniżej.

Autor: Arkadiusz Jaskółowski

2015-01-20

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer