Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wkrótce rekrutacja do przedszkoli

2 marca rusza rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna. Nabór odbędzie się według jednolitych kryteriów, przyjętych w formie uchwały rady miejskiej na sesji14 stycznia br.

System rekrutacji do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oparty jest na jednolitych kryteriach naboru, określonych uchwałą nr 19/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny. O przyjęciu dziecka do danej placówki decyduje liczba punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Maksymalnie kandydat na przedszkolaka może zdobyć 14 punktów. Kryteria podzielone są na 4 grupy, w których można kolejno zdobyć 4, 4, 4 i 2 punkty. 


Szczegółowe kryteria naboru:

1. Jeśli do przedszkola lub oddziału przedszkolnego uczęszcza już rodzeństwo kandydata, dziecko otrzymuje 4 punkty.

2. Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) dziecka pracują lub uczą się i ich zajęcia odbywają się w czasie pracy przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole bądź jeśli rodzic samotnie wychowuje dziecko i pracuje lub uczy się, a jego zajęcia odbywają się w czasie pracy przedszkola, kandydat otrzymuje 4 punkty.

3. Jeśli dziecko zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola lub oddziału przedszkolnego, otrzymuje 4 punkty.

4. Jeśli dochód w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty, o której jest mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dziecko otrzymuje 2 punkty. („Art. 5. 1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł”).

Niezbędne dokumenty, które rodzic lub opiekun prawny powinien dostarczyć podczas rekrutacji, to: oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, oświadczenie o pracy lub uczeniu się oraz oświadczenie o dochodach. Aby dziecko zgłosić do placówki, należy pobrać kartę zgłoszeniową w wybranej placówce. 

Wyjątek stanowi Tęczowe Przedszkole przy ulicy Jaworskiego 3. W związku z przebudową i kapitalnym remontem przedszkola, wnioski o przyjęcie dziecka do Tęczowego Przedszkola można pobrać w następujących lokalizacjach: Zespół Szkół Nr 3 ul. Bielawska 57 Konstancin-Jeziorna – (sala nr 14 na parterze), Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 ul. Szkolna 7 Konstancin-Jeziorna – (pokój nr 10 oraz sala nr 7 na parterze), Gminny Żłobek nr 1 ul Jaworskiego 3 Konstancin-Jeziorna. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami do Tęczowego Przedszkola przyjmowane będą tylko w siedzibie Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 ul. Szkolna 7 w pokoju nr 10 .
Wnioski można składać od 3 do 31 marca.


Terminarz rekrutacji na rok 2015/2016 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 2-31 marca br. 17-21 sierpnia br.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 kwietnia br. o godz. 12.00 25 sierpnia br. o godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata na piśmie woli przyjęcia od 13 do 17 kwietnia br. 26 sierpnia br.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 kwietnia br. godz.12.00 28 sierpnia br.godz. 12.00
5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 1 maja br.) do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 4 września br.)
6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 6 maja br.) do 5 dni od daty złożenia wniosku   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 9 września br.)
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 13 maja br.) do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 16 września br.)
8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 20 maja br.) do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 23 września br.)


Autor: Monika Zacharkiewicz

2015-02-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer