Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poszukiwana jest osoba energiczna, z mnóstwem pomysłów, kreatywna, lubiąca sport i ludzi. Dokumenty aplikacyjne można składać do 3 czerwca 2022 r.

Będzie zmiana na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. W poniedziałek (16 maja) burmistrz Kazimierz Jańczuk ogłosił konkurs, który wyłoni nowego szefa gminnej jednostki. Poszukiwana jest osoba energiczna, z mnóstwem pomysłów, kreatywna, lubiąca sport i ludzi.  

Wymagania

Kandydatem na dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji może być osoba, która m.in.:

 • ma wykształcenie wyższe magisterskie;
 • posiada doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach publicznych;
 • zna przepisy prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw o: finansach publicznych, prawie zamówień publicznych, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, sporcie, prawie budowlanym, bezpieczeństwie imprez masowych;
 • zna zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kodeks postępowania administracyjnego) oraz instytucji kultury fizycznej i przepisów z obszaru działania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 • posiada obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz.530);
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowaną opinię;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zadania

Do zadań przyszłego dyrektora GOSiR-u należeć będzie:

 • zarządzanie działalnością statutową jednostki;
 • reprezentowanie jednostki na zewnątrz;
 • wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec podległych pracowników;
 • koordynowanie i popularyzacja działań z zakresu sportu, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki;
 • organizacja zajęć, zawodów oraz masowych imprez sportowo-edukacyjnych w oparciu o administrowaną bazę sportową;
 • współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, klubami, placówkami prowadzącymi działalność w obszarze sportu i rekreacji;
 • udostępnianie obiektów ośrodka dla organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych lub o charakterze komercyjnym, z uwzględnieniem zasad przyjętych przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna oraz zasad gospodarności i efektywności;
 • organizowanie i koordynowanie zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej;
 • zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi administrowanymi przez ośrodek;
 • opracowanie planu finansowego jednostki i nadzór nad jego realizacją;
 • opracowywanie planów remontów i modernizacji oraz nadzorowanie prowadzonych prac w tym zakresie, dotyczących obiektów administrowanych przez GOSiR.

Termin składania dokumentów

Kandydaci na złożenie dokumentów aplikacyjnych mają czas do piątku 3 czerwca. Można je dostarczyć osobiście do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00) lub przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji” (liczy się data wpływu do magistratu). Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wymagań i zakresu obowiązków oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć aplikując na ww. stanowisko, znajdują się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/konkurs-na-dyrektora-gminnego-osrodka-sportu-i-rekreacji