Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Budżet gminy na 2023 rok przyjęty jednogłośnie

Podczas sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbyła się w minioną środę (21 grudnia), radni przyjęli jednogłośnie budżet gminy na 2023 rok. – Jest on wyważony, odpowiedzialny i dopasowany do trudnych czasów – przyznaje burmistrz Kazimierz Jańczuk.  

Projekt planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 r. był tradycyjnie przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji Rady Miejskiej, podczas których radni zapoznawali się z głównymi założeniami budżetu i formułowali swoje wnioski. Zostały one poddane pod głosowanie na 51. sesji, która odbyła się w minioną środę (21 grudnia). Był wśród nich ten dotyczący przeznaczenia 900 tys. zł na budowę drewnianego pomostu nad rzeką Jeziorką w sąsiedztwie Konstancińskiego Domu Kultury. Ostatecznie większość radnych odrzuciła wniosek i opowiedziała się za przeznaczeniem tej kwoty na bieżące utrzymanie dróg.

Radni byli jednomyślni

Projekty uchwały budżetowej na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030 uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podobną wydali radni miejscy, którzy jednogłośnie przyjęli oba dokumenty. „Za” byli wszyscy obecni na sesji rajcy – 14 osób. – Dziękuję za podjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok – powiedział po głosowaniu burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Myślę, że wspólnie udało nam się wyważyć i wybrać najpilniejsze potrzeby naszych mieszkańców, które będą realizowane. My, jako urzędnicy, już zabieramy się do pracy.

Jednocześnie włodarz zapewnił, że gmina będzie poszukiwała dodatkowych pieniędzy, by zwiększyć w przyszłym roku liczbę zadań inwestycyjnych. – Już teraz mogę zdradzić, że złożyliśmy do marszałka województwa mazowieckiego trzy wnioski o dotacje w łącznej wysokości 10 mln zł na różne zadania – przyznał Kazimierz Jańczuk. – Jestem przekonany, że dostaniemy pewne środki, być może nie całość, które pozwolą nam na realizację inwestycji, w pierwszej kolejności tych już rozpoczętych.  

Budżet w liczbach

Zakładane w projekcie budżetu przyszłoroczne dochody gminy wyniosą 180 444 280 zł, w tym bieżące – 163 081 827 zł, co stanowi 90 proc. dochodów ogółem oraz majątkowe w kwocie 17 362 453 zł (10 proc. dochodów ogółem) i pochodzić będą głównie z wpływów m.in. z PIT, CIT, podatków i opłat lokalnych, sprzedaży gminnych nieruchomości, subwencji ogólnej oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. Po stronie wydatków zaplanowano 224 406 962 zł, w tym bieżące – 176 908 647 zł (79 proc. wydatków ogółem) i majątkowe – 47 498 315 zł (21 proc.), z przeznaczeniem m.in. na: 

 • oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 76 404 759 zł;
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 38 065 168 zł;
 • transport i łączność – 25 041 722 zł;
 • administrację publiczną – 22 337 566 zł;
 • pomoc społeczną – 14 576 357 zł;
 • rolnictwo i łowiectwo – 12 336 000 zł;
 • rodzinę – 8 903 395 zł;
 • różne rozliczenia – 6 811 655 zł;
 • kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 6 778 005 zł;
 • bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 4 229 135 zł;
 • kulturę fizyczną – 3 513 236 zł;
 • gospodarkę mieszkaniową – 3 425 280 zł;
 • ochronę zdrowia – 1 360 000 zł.

Inwestycje

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmina zamierza przeznaczyć ponad 47 mln zł. Realizowane będą duże przedsięwzięcia, ale też mniejsze zadania. Na liście znalazły się m.in.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna, budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą, przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie, przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej czy rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 6 wsiach.

Deficyt

Budżet gminy zakłada również 43 962 682 zł deficytu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (27 874 404 zł), pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (9 656 605 zł), obligacji komunalnych (6 350 000 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (81 673 zł).


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/budzet-gminy/budzet-gminy-na-2023-rok-przyjety-jednoglosnie