Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Wypoczynek osób (dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologiom 2023”.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola” z siedzibą w Nowej Iwicznej złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu przeciwdziałania patologiom i wykluczeniu pod nazwą „Wypoczynek osób (dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologiom 2023” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust 4 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może złożyć uwagi do ww. oferty. Uwagi w formie pisemnej można zgłaszać do 31 stycznia 2023 r. w następujący sposób:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl
  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77),
  • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna).

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/tryb-pozakonkursowy-oferty-2023/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-na-zadanie