Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Wolontariusz Roku 2022: Zgłoś kandydata do tytułu

Jak co roku samorząd Konstancina-Jeziorny uhonoruje osoby oraz organizacje działające bezinteresownie oraz charytatywnie na rzecz mieszkańców gminy. Można już zgłaszać kandydatów do tytułu „Wolontariusz Roku 2022”. Wnioski będą przyjmowane do 12 maja.

Tytuł „Wolontariusz Roku 2022 Gminy Konstancin-Jeziorna” jest uhonorowaniem dobroczynnej, społecznej działalności osób lub organizacji pozarządowych, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Kandydaci

Tytuł przyznawany jest osobom lub podmiotom, które wykonują nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne, w szczególności oferując pomoc na rzecz:

 • innych osób – społeczności lokalnej;
 • organizacji w zakresie ich działalności pożytku publicznego;
 • organów administracji publicznej, z wyłączeniem działań w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;
 • wspierania inicjatyw lokalnych oraz na rzecz rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna;
 • zwierząt i ochrony środowiska.

Do tytułu mogą być nominowane osoby fizyczne oraz osoby prawne – w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty prowadzące działania na zasadzie pracy wolontaryjnej – które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia

Kandydatury można zgłaszać w kategoriach: działalność społeczna, kultura oraz sport i rekreacja. Uprawnionymi do tego są:

 • osoby indywidualne, mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna;
 • placówki oświatowe oraz instytucje działające na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
 • organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty;
 • przedsiębiorstwa i firmy.

Wnioski zweryfikuje kapituła konkursowa powołana przez Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy. W jej skład weszli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Rady Miejskiej, Konstancińskiego Domu Kultury, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wolontariusze roku 2021. Przy ocenie pod uwagę będą brane m.in. okres i zakres prowadzenia działalności społecznej kandydata, jego zaangażowanie, partnerstwo w podejmowanych działaniach, a także społeczna aktywność w środowisku lokalnym. Uwaga! Ocenie podlegać będą tylko kompletne i podpisane zgłoszenia, wraz z pisemną zgodą osoby nominowanej.

Przyjmowanie wniosków

Zgłoszenia, na formularzu dostępnym poniżej, będą przyjmowane do 12 maja 2023 r. w formie:

 • elektronicznej – skan formularza i załączników należy przesłać na adres: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl;
 • papierowej – dostarczając do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (poniedziałki w godz. 9.00–17.00, od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00) lub przesyłając listownie na adres urzędu, z dopiskiem na kopercie: „Wolontariusz Roku 2022”.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania tytułu można znaleźć w zamieszczonym poniżej regulaminie.

Wyniki w maju

Nazwiska wolontariuszy roku 2022 poznamy pod koniec maja. Tytuły zostaną wręczone podczas sesji Rady Miejskiej. W ubiegłym roku statuetkę dębu konstancińskiego odebrali społecznicy Bożena Wierzbicka i Witold Biernacki oraz Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Uroczysko Konstancin.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/wolontariusz-roku-2022-zglos-kandydata-do-tytulu