Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Nabór kandydatów do komisji

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Zgłoszenia do 28 kwietnia.

W związku z ogłoszonym 30 marca 2023 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w gminie Konstancin-Jeziorna, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.

Wymagania stawiane kandydatom    

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • korzystają w pełni z praw publicznych;
  • są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. konkursie;
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
  • wyrażają zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.

Zadania członka komisji konkursowej

Zadaniem członka komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert w ww. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego ww. konkursu. Planowany termin prac komisji konkursowej: 5.05.2023–19.05.2023.

Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur

Kandydatury należy zgłaszać najpóźniej do 28 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu) poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia, na adres: oswiataatkonstancinjeziorna [dot] pl lub złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77).

Pozostałe informacje

Spośród zgłoszonych kandydatur burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członka komisji konkursowej. Osoby wybrane przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna do prac w komisji konkursowej zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Do pobrania

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/nabory-do-komisji-ngo-2023/nabor-kandydatow-do-komisji-0