Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Najczęściej zadawane pytania

Aby rozwiać szereg wątpliwości związanych systemem gospodarowania odpadami odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania przez mieszkańców.

Informacje ogólne: zasady wywozu, reklamacje:

Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?

Zasady dotyczące wywozu odbioru śmieci znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjętym przez radę gminy.

Powinny być w nim informacje o:

 • prowadzeniu punktów zbiórki następujących odpadów:
  • przeterminowanych leków i chemikaliów,
  • wyczerpanych baterii i akumulatorów,
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • zużytych opon,
  • odpadów zielonych;
 • rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie;
 • częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Ponadto, gmina ma obowiązek informować i edukować mieszkańców na temat właściwego postępowania ze śmieciami, a zwłaszcza o ich segregacji.

Kto sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów sprawuje gmina.

Dlaczego to gmina odpowiada za wywóz odpadów?

System gospodarowania odpadami komunalnymi sprawia, że nikomu nie opłaca się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy zostali objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewnia nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

Gdzie zgłaszać nieprawidłowości w organizacji systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów sprawuje gmina, co wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów czy braku worków na odpady należy zgłaszać w terminie do 24 godzin po dacie ich odbioru do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy. Można to zrobić telefonicznie pod nr. tel.: 22 484 24 23 lub mailowo na adres: odpadyatkonstancinjeziorna [dot] pl. W reklamacji należy podać adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.

Deklaracje:

Czy w związku z obowiązkiem segregacji trzeba zmienić w Urzędzie Miasta i Gminy obecną deklarację?

Ci, którzy dotychczas segregowali odpady nie mają takiego obowiązku. Po 1 czerwca 2020 r. muszą to zrobić osoby, które do tej pory nie segregowały odpadów lub chcą skorzystać z ulg: kompostownik lub Karty Dużej Rodziny.

Czy jako członek rodziny wielodzietnej muszę zmienić deklarację?

Tak. Uprawnienia do ulgi przysługiwać będą od następnego miesiąca w stosunku do miesiąca, w którym nastąpi zmiana deklaracji.

Czy osoby zamieszkałe w budynkach np. spółdzielni mieszkaniowej mają obowiązek dokonać zmiany deklaracji?

Nie. Taki obowiązek ciąży na zarządzie spółdzielni mieszkaniowej.

Czy osoby zamieszkałe w budynkach komunalnych lub socjalnych, których właścicielem jest gmina, a administratorem Zakład Gospodarki Komunalnej, mają obowiązek zmiany deklaracji?

Tak. Muszą osobiście dokonać zmiany deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy.

Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

Złożenie deklaracji leży w naszym interesie. Wybierając segregowanie śmieci, zapłacimy mniej za ich wywóz. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina określi wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na terenie danej nieruchomości (lub 14 dni od wytworzenia pierwszych odpadów komunalnych). Nową deklarację trzeba składać jedynie jeśli zmienią się dane, na podstawie których obliczana jest należna opłata (np. liczba osób mieszkających w domu). Również to należy zgłosić w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Uwaga! Nie trzeba składać nowej deklaracji jeśli zmienia się podmiot odbierający odpady na terenie gminy.

Opłaty, stawki:

Jakie są sposoby naliczania opłaty za wywóz śmieci?

Gminy mogą elastycznie dopasowywać swój system gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców. Mają bowiem możliwość łączenia różnych metod naliczania stawek za wywóz śmieci.

Gminy mogą wybierać jeden z czterech sposobów ich naliczania:

 • od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość,
 • od powierzchni nieruchomości,
 • od ilości zużytej wody,
 • za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa),

albo dokonywać wyboru różnych metod dla poszczególnych części terenu gmin (np. w części wyposażonej w wodociągi stawka będzie oparta o ilość zużytej wody, natomiast w przypadku pozostałej części – według innej, bardziej odpowiedniej metody).

Gminy mogą również różnicować opłaty za wywóz śmieci poprzez wprowadzenie ulg, albo dopłat dla gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe.

Opłata za wywóz śmieci jest wnoszona bezpośrednio do gminy. Za te pieniądze finansuje ona przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz obsługę całego systemu.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata zależy od liczby wykorzystanych pojemników ze śmieciami oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych w danej gminie.

Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Są to koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 •  jeżeli gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki – koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców.

Worki, pojemniki:

Kto wyposaża nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej?

Worki dostarcza firma, która została aktualnie wyłoniona w przetargu na wywóz odpadów. 

Kto wyposaża nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej?

Właściciel nieruchomości.

Kto wyposaża altany śmietnikowe w pojemniki w zabudowie wielolokalowej?

Zarządcy nieruchomości (budynków wielolokalowych), których najemcy korzystają ze wskazanych altan śmietnikowych.

Segregacja:

Czy każdy mieszkaniec musi segregować odpady na terenie gminy Konstancin-Jeziorna?

Tak. Każdy mieszkaniec musi segregować odpady od 1 czerwca 2020 r.

Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana jest opłata według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane).

Dlaczego warto segregować odpady?

Segregacja odpadów to ważny element recyklingu i niezwykle istotny etap w budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Efektywna segregacja odpadów niesie za sobą wiele zalet, należą do nich m.in.:

 • ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska;
 • mniej odpadów na składowiskach to mniejsze koszty dla społeczeństwa i środowiska;
 • lepiej wysegregowane odpady to lepszy surowiec do recyklingu, w efekcie zmniejszamy zużycie surowców naturalnych;
 • poprawa warunków do życia dla ludzi, roślin i zwierząt.
Kto sprawdzi, czy segreguję odpady?

Firma wyłoniona w postępowaniu przetargowych, z którym gmina zawarła umowę lub pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w ramach ekopatrolu.

Jakie kary grożą za niesegregowanie odpadów?

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, gdzie znany jest właściciel nieruchomości, zostanie w tym miesiącu podwyższona opłata za wywóz odpadków do 72,00 zł od osoby.

W przypadku zabudowy wielolokalowej, gdzie niemożliwe jest ustalenie kto nie segregował odpadów, zostanie w tym miesiącu podwyższona opłata do 72,00 zł dla każdego mieszkańca, który korzystał z altany śmietnikowej, gdzie stwierdzono niesegregowanie odpadów tzw .odpowiedzialność zbiorowa.

Czy po 1 czerwca 2020 r. mogę bioodpady (odpady zielone) odwozić do PSZOK, tak jak dotychczas?

Nie. Twoje odpady zielone, każdą ich ilość, odbierze operator sprzed nieruchomości, jeśli nie korzystasz z ulgi na kompostownik.

Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów i trudnymi do samodzielnego rozdzielenia?

Takie przedmioty, jak np. wózki dziecięce, należy traktować jak odpady gabarytowe i oddawać je do punktu zbiórki selektywnej. Mniejsze śmieci typu np. zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, o ile nie są wykonane z kilku trwale połączonych surowców. W obu przypadkach odpad zostanie mechanicznie rozdrobniony w sortowni.

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Każda gmina powinna wskazać mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci i innych problematycznych odpadów. To możliwość legalnego pozbycia się śmieci, z którymi teraz nie wiadomo, co zrobić (zużyte baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina powinna udostępnić na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK

Kompostowanie:

Czy otrzymam ulgę za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku?

Tak, w wysokości 3,00 zł od osoby miesięcznie. Ulga ta dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej. Należy złożyć nową deklarację, w której zgłosimy taką ulgę.

Jeżeli zamierzam kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku, to czy muszę zmienić deklarację?

Tak, zgodnie z wzorem ustalonym w uchwale nr 227/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn. 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Deklarację można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej. 

Jakie konsekwencje poniosę, gdy zaniecham kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku?

W przypadku kontroli i stwierdzenia zaniechania zdeklarowanego kompostowania, trzeba się liczyć z utratę prawa do otrzymania ulgi (3 zł). Można ponownie ubiegać się o nią, ale nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji.

Czy kompostując bioodpady w przydomowym kompostowniku otrzymam worki na odpady zielone?

Nie.

Czy kompostując bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogę odpady zielone lub ich część wystawić przed swoją nieruchomość w dniu ich odbioru przez operatora?

Nie.

Czy kompostując bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogę odpady zielone lub ich część odwieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych?

Nie. PSZOK nie przyjmuje bioodpadów.

Czy poza ulgą za kompostowanie bioodpadów są jeszcze jakieś inne?

Tak. Kolejna dotyczy członków rodzin wielodzietnych i wynosi 10 proc. stawki, czyli 3,60 zł dla członka rodziny miesięcznie, który posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny. Karta wydawana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Rycerska 13, Konstancin-Jeziorna).

Gminny Punkt Selektywnej Segregacji Odpadów:

Czym jest PSZOK?

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków lub altance.

Należą do nich:

 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe;
 • zużyte opony;
 • elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy.

Czy odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest płatny?

Odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest nieodpłatny dla właścicieli nieruchomości uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/page/najczesciej-zadawane-pytania