Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Trzy osoby wystarczą, by założyć stowarzyszenie zwykłe. Nie muszą tworzyć statutu – ich działania są prowadzone na podstawie regulaminu. Rejestrują się w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Czym jest stowarzyszenie zwykłe?

Stowarzyszenie zwykłe jest określane jako „uproszczona formuła stowarzyszenia”. Jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Nie ma ono osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. 

Uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów i dotacji, a także może korzystać z ofiarności publicznej.

Nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej oraz prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. Członkowie stowarzyszenia zwykłego działają na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

Co powinien zawierać regulamin?

Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają samodzielnie regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełnienia składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej (komisję rewizyjną), określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu (w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie – 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 lub przesłać za pośrednictwem poczty) wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu), dołączając w jednym egzemplarzu:

  • protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami (w szczególności dot. przyjęcia regulaminu działalności, wyboru władz stowarzyszenia oraz siedziby stowarzyszenia);
  • regulamin działalności stowarzyszenia podpisany przez członków założycieli na każdej z jego stron, określający: cel, teren i środki działania, adres siedziby stowarzyszenia zwykłego;
  • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej trzy pełnoletnie osoby) zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu, liczy się odo dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Obowiązki

Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych widniejących w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.

Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej.
Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji. Dokumenty złożone do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne dla osób mających interes prawny.
Nadzór nad stowarzyszeniami zwykłymi pełni Starosta Piaseczyński.

Więcej informacji: 

Starostwo Powiatowe (ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno)
Biuro Promocji (tel.: 22 756 61 94; godziny pracy: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–16.00).

Potrzebne druki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Piaseczyńskiego.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/pozytek-publiczny/jak-zalozyc-stowarzyszenie-zwykle


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/pozytek-publiczny/jak-zalozyc-stowarzyszenie-zwykle

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2021-05/r%C4%99ce_small193145390.jpg?itok=rwQ5Ws9F