Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Urząd Stanu Cywilnego

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • przyjmowanie oświadczeń o:
  • wstąpieniu w związek małżeński,
  • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
  • stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa,
  • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  • wstąpieniu w związek małżeński w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  • uznaniu ojcostwa dziecka,
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia;
 • załatwienie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny;
 • archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorczych oraz prowadzenie skorowidza tych akt;
 • współdziałanie ze związkami wyznaniowymi, sądami i ewidencją ludności innych urzędów JST;
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie oraz wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk;
 • wykonywanie innych zadań na mocy zawartych porozumień;
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
 • prowadzenie ewidencji ludności;
 • prowadzenie stałego rejestru wyborców;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z obowiązku meldunkowego;
 • wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
 • pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwieniu spraw, w tym obsługa systemu wideotłumacza.
W willi Kamilin mieści się sala ślubów

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/page/urzad-stanu-cywilnego


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/page/urzad-stanu-cywilnego

Załączniki
 • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
 • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/image_and_text/public/2021-05/IMGP5992%20M.jpg?itok=8LhOf5Nq