Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja. Projekt ASI to wspólna inicjatywa jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego działająca na poziomach gmin, powiatów i województwa. Do projektu przystąpiło 190 Partnerów szczebla gminnego i powiatowego. Wartość Projektu wyniosła 98.262.268 zł, z czego 80% to dofinansowanie z funduszy europejskich. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Celem strategicznym projektu jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną, poprzez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywała się poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT (Information and communications technology).

Realizacja projektu stworzyła warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawniła kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt miał istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja była popierana przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

W ramach Projektu zostały opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych.

Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne im towarzyszące, realizowane były w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi.

 

 Znaki graficzne programu: od lewej trzy gwiazdy w kolorze czerwonym, żółtym i białym na niebieskim rombie, obok po prawej napis Fundusze Europejskie Program Regionalny w kolorze czarnym, po środku napis Mazowasze w kolorze czerwonym, pod spodem napis Serce Polski w kolorze czarnym po prawej stronie napisy Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne w kolorze czarnym, z prawej strony prostokat w kolorze niebieskim, na nim 12 żółtych gwiazd w okręgu[0]


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/funds/regionalne-partnerstwo-samorzadow-mazowsza-dla-aktywizacji-spoleczenstwa-informacyjnego-w

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/pliki/logotypy%20znaki%20graficzne/znaki%20graficzne%20fundusze%20europejskie%20strukturalne%20i%20inwestycyjne.jpg