Projekt pn. „Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 0121/19/OZ/D z dnia 29.07.2019 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu był odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna.

Projekt polegał na bezpiecznym dla zdrowia ludzi usunięciu wyrobów zawierających azbest i zdeponowaniu ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie. W trakcie realizacji projektu usunięto płyty azbestowo-cementowe płaskie oraz faliste, stosowane w budownictwie. Płyty te były zastosowane jako pokrycia dachowe w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych.

Usunięcie azbestu, którego szkodliwość wynika z wydalania do atmosfery, a następnie wdychania przez człowieka kancerogennych pyłów i włókien azbestowych spowodowało wizualną i społeczną rewitalizację obszaru gminy, poprawiło jakość życia jej mieszkańców oraz wpłynęło pozytywnie na środowisko i zdrowie ludności lokalnej.

Kwota dotacji: 5 364,00 zł.

 

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z lewej strony zielony listek wpisany w niebieski okrąg, z parej strony napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kolorze niebieskim[0]


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/funds/odbior-odpadow-niebezpiecznych-w-tym-demontaz-transport-i-utylizacja-wyrobow-zawierajacych-2

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/pliki/logotypy%20znaki%20graficzne/logotyp_wos_warszawa.jpg