Gminna dotacja na usunięcie azbestu | Konstancin-Jeziorna

Gminna dotacja na usunięcie azbestu

Całkowity zwrot kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu, zapewnia dotacja, którą można uzyskać od gminy Konstancin-Jeziorna. Nie warto demontować azbestowych dachów samemu, narażając siebie i bliskich na choroby, czy kary finansowe. Dotacje, na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy, mogą otrzymać osoby fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe), nieprowadzące działalności gospodarczej.

Co pokrywa dofinansowanie?

Materiały budowlane zawierające azbest odbierane są nieodpłatnie przez firmę wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe) nieprowadzące działalności gospodarczej. Wymogiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, z której ma zostać usunięty eternit. Dotacja pokrywa 100 proc. kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem oraz utylizacją azbestu. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Złóż wniosek

Wnioski dotyczące refundacji kosztów demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych przyjmowane są przez cały czas. Komplet dokumentów należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (tel.: 22 484 24 28) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa