Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Siedziba ośrodka mieści się przy ul. Rycerskiej 13

ul. Rycerska 13
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 34 84, 22 756 34 85
e-mail: kancelariaatopskonstancinjeziorna [dot] pl
epuap: OPSKONSTANCINJEZIORNA/SkrytkaESP
www.opskonstancinjeziorna.pl 

Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie:
Ewa Michalska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjmowanie interesantów: w każdy wtorek w godz. 12.00–16.00.
Obowiązują zapisy:

 • telefonicznie: 22 756 34 84,
 • e-mail: kancelariaatopskonstancinjeziorna [dot] pl,
 • osobiście: w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Jolanta Leśniewska – zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. pracy ośrodka.
Obowiązują zapisy:

 • telefonicznie: 22 756 34 84,
 • e-mail: kancelariaatopskonstancinjeziorna [dot] pl,
 • osobiście: w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Małgorzata Safian – główna księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej

 • e-mail: m [dot] safianatopskonstancinjeziorna [dot] pl,
 • tel.: 22 756 34 84

Anna Nowotnik – kierownik Wydziału Spraw Społecznych

 • e-mail: a [dot] nowotnikatopskonstancinjeziorna [dot] pl,
 • tel.: 22 756 34 84

Bogusław Poprzęcki – kierownik Klubu Senior+

ul. Anny Walentynowicz 24
05-520 Konstancin-Jeziorna

 • e-mail: b [dot] poprzeckiatopskonstancinjeziorna [dot] pl.

Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy Konstancin-Jeziorna, wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w szczególności:

 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
 • realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 • praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
 • świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami;
 • przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych;
 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i w sprawach pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych;
 • realizacja  zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 • Ośrodek prowadzi także Klub Senior+ z siedzibą w Mirkowie (ul. Anny Walentynowicz 24, 05-520 Konstancin- Jeziorna).

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/jednostki-organizacyjne/osrodek-pomocy-spolecznej-w-konstancinie-jeziornie