Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Zasady przyjęcia do szkół i przedszkoli dzieci z Ukrainy

Dzieci z Ukrainy, które znalazły w Polsce schronienie, mogą uczęszczać do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. Pierwsi ukraińscy uczniowie już rozpoczęli edukację w konstancińskich szkołach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa oświatowego, ale także Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dzieci cudzoziemskie mają prawo do kontynuowania nauki w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a te najmłodsze (od 3 lat) do korzystania z opieki w przedszkolach. Jedyne co muszą zrobić rodzice, to zgłosić się do najbliższej placówki i wypełnić stosowne dokumenty. 

Przedszkola gminne

W trakcie trwającego roku szkolnego o przyjęciu dziecka do gminnego przedszkola decyduje dyrektor placówki. Najmłodsi uchodźcy z Ukrainy przyjmowani są do nich na takich samych zasadach i w trybach postępowania rekrutacyjnego jak obywatele polscy. 

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna funkcjonują cztery gminne przedszkola publiczne. Są to:

 • Przedszkole nr 1 „Zielony zakątek”
  • ul. Oborska 2, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 756 41 66;
  • e-mail: zielonyzakatekatpost [dot] pl.
   .
 • Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole” 
  • ul. Anny Walentynowicz 3, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 754 32 34;
  • e-mail: teczoweprzedszkoleatpost [dot] pl.
    
 • Przedszkole nr 3 „Kolorowe kredki”
  • Obory 22, tel.: 22 754 16 43;
  • e-mail: kolorowekredkiatpost [dot] pl.
    
 • Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka” 
  • ul. Sanatoryjna 8, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 756 32 01;
  • e-mail: lesnachatkaatpost [dot] pl.

Ponadto przy każdej gminnej szkole podstawowej działają oddziały przedszkolne. Opiekę najmłodszym oferują również niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne – ich lista dostępna jest na stronie internetowej gminy Konstancin-Jeziorna, w zakładce Miasto i Gmina\Edukacja

Szkoły podstawowe   

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki dzieci i młodzież w wieku 7–18 lat niebędące obywatelami polskim również podlegają obowiązkowi szkolnemu. Mają oni prawo bezpłatnie korzystać z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, na takich samych warunkach jak Polacy.

Warunkiem rozpoczęcia nauki jest zgłoszenie, przez rodzica, ucznia do danej placówki i wypełnienie na miejscu niezbędnych dokumentów. Dla podstawówek obowiązuje rejonizacja – pierwszeństwo przyjęcia mają osoby zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Jeśli jednak nie będzie w niej wolnych miejsc, zostanie wskazana inna placówka.

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna funkcjonuje sześć publicznych szkół podstawowych. Są to:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • ul. Wojewódzka 12, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 756 41 58;
  • e-mail: sekretariatatsp1kj [dot] pl.
    
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego
  • ul. Żeromskiego 15, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 756 41 91;
  • e-mail: sp2atzs2-konstancin [dot] edu [dot] pl.
    
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
  • ul. Bielawska 57, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 756 42 82;
  • e-mail: sekretariatatsp3kj [dot] pl.
    
 •  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Mejstera
  • ul. Wilanowska 218, Słomczyn, tel.: 22 754 44 10;
  • e-mail: sekretariatatslomczyn [dot] edu [dot] pl.
    
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i  NSZ „Mączyński”
  • ul. Szkolna 7, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 756 43 07;
  • e-mail: sekretariatatszkolaintegracyjnanr5 [dot] pl.
    
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja
  • Opacz 9, tel.: 22 754 28 72;
  • e-mail: sp6atopacz [dot] edu [dot] pl.

Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, dyrektor będzie mógł zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego. W szkole może być także utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Uczeń może również korzystać z pomocy osoby mówiącej po ukraińsku zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, a także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych (w zakresie przedmiotów nauczania) organizowanych przez organ prowadzący szkołę. Uczniowie cudzoziemcy mogą też liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 

Więcej informacji

Więcej informacji na temat zasad przyjmowania dzieci z Ukrainy do publicznych przedszkoli i szkół można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz w załączonych poniżej folderach. Zostały one opracowane w języku polskim i ukraińskim.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/zasady-przyjecia-do-szkol-i-przedszkoli-dzieci-z-ukrainy