Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Na jakie wsparcie mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy?

Uchodźcy z Ukrainy, którzy mają już numer PESEL, mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne, socjalne oraz wychowawcze. W zależności od rodzaju pomocy wnioski należy składać w Ośrodki Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie lub online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł (szczegóły w artykule: Uchodźcom z Ukrainy przysługuje jednorazowe świadczenie) to nie jedyna pomoc, na którą mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy. Zgodnie ze specustawą obywatelom tego kraju, posiadającym już numer PESEL, przysługują liczne świadczenia – socjalne, rodzinne i wychowawcze.

Świadczenia społeczne

Obywatelom Ukrainy w wyjątkowych sytuacjach, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne. Są to na przykład:

 • posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłuższy niż dwa miesiące;
 • posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność, w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia;
 • zasiłek okresowy;
 • usługi opiekuńcze;
 • praca socjalna;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa.

W tym przypadku postępowanie jest uproszczone. Ukrainiec ubiegający się o świadczenie składa tylko oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Świadczenia rodzinne

Ukraińscy uchodźcy mają też pełny dostęp do świadczeń rodzinnych, do których należą:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) i świadczenie rodzicielskie.

Wnioski zarówno o świadczenia rodzinne, jak i społeczne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Rycerskiej 13 (poniedziałek–piątek w godz. 9.00–15.00). Upoważnieni do tego są przedstawiciele ustawowi, opiekunowie tymczasowi albo osoby sprawujące opiekę nad dziećmi. Obsługę uchodźców z Ukrainy realizują pracownicy socjalni:

 • Alicja Murawska-Glapińska – 22 756 34 84 wew. 33 lub 503 585 537, 
  • e-mail – a [dot] murawska-glapinskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl);
    
 • Dominika Grochulska – 22 756 34 84 wew. 33 lub 503 585 657,
  • e-mail – d [dot] grochulskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Aleksandra Dziubak – 22 756 34 84 wew. 22 lub 510 995 348,
  • e-mail – a [dot] dziubakatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Katarzyna Zwalińska – 22 756 34 84 wew. 22 lub 511 449 672,
  • e-mail – k [dot] zwalinskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Joanna Szymborska – 22 756 34 84 wew. 22, 509 597 017,
  • e-mail – j [dot] szymborskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Arkadiusz Włodarczyk – 22 756 34 84 wew. 23 lub 510 995 399,
  • e-mail – a [dot] wlodarczykatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Sylwia Ponikła – 22 756 34 84 wew. 23 lub 510 995 405,
  • e-mail – s [dot] poniklaatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Anna Ziółkowska – 22 756 34 84 wew. 27 lub 517 150 154,
  • e-mail – a [dot] ziolkowskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Małgorzata Rawska – 22 756 34 84 wew. 27 lub 510 995 398,
  • e-mail – m [dot] rawskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Beata Łączyńska-Ozbelgin – 22 756 34 84 wew. 24 lub 503 584 962,
  • e-mail – b [dot] laczynska-ozbelginatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Magdalena Ojrzyńska – 22 756 34 84 wew. 24 lub 503 585 294,
  • e-mail –m [dot] ojrzynskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej: www.opskonstancinjeziorna.pl.

Świadczenia wychowawcze

To jednak nie koniec możliwości. Ukraińcy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce, mogą także skorzystać ze świadczeń wychowawczych obsługiwanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszym z nich jest program Rodzina 500+. Rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem może otrzymać 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko mieszka z nim wspólnie oraz pozostaje na jego utrzymaniu. Z kolei rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) to świadczenie przysługujące na drugie i kolejne dziecko w wieku 12–35 miesięcy. Jest to pomoc dla rodzica lub opiekuna tymczasowego.

Poza tym obywatele Ukrainy, objęci specustawą, mogą ubiegać się także o:

 • świadczenie Dobry Start (300+) – 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole;
 • dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – do 400 zł miesięcznie.

Wnioski o świadczenia wychowawcze można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków. Będą do tego potrzebne:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej: www.zus.pl.


На яку підтримку можуть розраховувати біженці з України?

Біженці з України, які вже мають номер PESEL, можуть подати заяву на отримання сімейних, соціальних та освітніх пільг. Залежно від виду допомоги, заяву необхідно подавати до Центрів соціального захисту у м.Констанцин-Єзерна або онлайн через платформи електронних послуг Установи Cоціального Cтрахування.

Одноразова матеріальна підтримка у розмірі 300 злотих (детальніше в статті: Біженці з України мають право на одноразову допомогу) – не єдина допомога, на яку можуть розраховувати біженці з України. Відповідно до спеціального закону громадяни цієї країни, які вже мають номер PESEL, мають право на численні пільги – соціальні, сімейні та освітні.

Соціальні пільги

У виняткових випадках громадянам України можуть надаватися грошові та негрошові виплати відповідно до Закону про соціальну допомогу. Серед них наприклад:

 • тимчасове харчування дітей та підлітків на термін не більше двох місяців;
 • харчування, харчові продукти або особлива допомога, якщо особа не була забезпечена харчуванням;
 • періодична фінансова допомога;
 • послуги догляду;
 • соціальна робота;
 • консультація спеціаліста;
 • кризове втручання.

У цьому випадку процедура є спрощеною. Українець, який звертається за пільгою, подає декларацію про особистий та сімейний стан,  рівень доходів та майновий стан.

Сімейні пільги

Українські біженці також мають повний доступ до сімейних пільг, які включають:

 • сімейну допомогу та надбавки до сімейної допомоги;
 • допомогу по догляду - допомога по догляду, надбавки по догляду, особлива допомога по догляду;
 • одноразова допомога при народженні дитини (так звана, дитяча ковдра) та батьківська допомога.

Заяву на отримання як сімейної, так і соціальної допомоги необхідно подавати в Центрі соціальної допомоги в м. Констанцин-Єзерна за адресою: вул. Рицерська 13 (понеділок-п'ятниця, 9.00–15.00). Це можуть зробити законні представники, тимчасові опікуни або особи, які безпосередньо здійснюють опіку над дітьми.

Послуги для біженців з України надають соціальні працівники:

 • Алація Муравська-Глапінська – 22 756 34 84 внутр. 33 або 503 585 537,
  • e-mail – a [dot] murawska-glapinskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Домініка Грохульська – 22 756 34 84 внутр. 33 або 503 585 657,
  • e-mail – d [dot] grochulskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Александра Дзюбак – 22 756 34 84 внутр. 22 або 510 995 348,
  • e-mail – a [dot] dziubakatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Катажина Звалінська – 22 756 34 84 внутр. 22 або 511 449 672,
  • e-mail – k [dot] zwalinskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Йоанна Шимборська – 22 756 34 84 внутр. 22, 509 597 017,
  • e-mail – j [dot] szymborskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Аркадіуш Влодарчик – 22 756 34 84 внутр. 23 або 510 995 399,
  • e-mail – a [dot] wlodarczykatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Сильвія Понікла – 22 756 34 84 внутр. 23 або 510 995 405,
  • e-mail – s [dot] poniklaatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Анна Золковська – 22 756 34 84 внутр. 27 або 517 150 154,
  • e-mail – a [dot] ziolkowskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Малгожата Равська – 22 756 34 84 внутр. 27 або 510 995 398,
  • e-mail – m [dot] rawskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Беата Лачинська-Озбельгін – 22 756 34 84 внутр. 24 або 503 584 962,
  • e-mail – b [dot] laczynska-ozbelginatopskonstancinjeziorna [dot] pl;
    
 • Магдалена Ойжинська – 22 756 34 84 внутр. 24 або 503 585 294,
  • e-mail – m [dot] ojrzynskaatopskonstancinjeziorna [dot] pl.

Більш детальна інформація на сайті: www.opskonstancinjeziorna.pl.

Освітні пільги

Однак на цьому можливості не вичерпуються. Українці, які постійно проживають у Польщі, також можуть скористатися пільгами по догляду за дитиною, якими займається Управління соціального страхування. Перша – це програма Сім’я 500+. Батьки, тимчасові опікуни або особи, які ьезпосередньо здійснює опіку над дитиною, можуть отримати 500 злотих на кожну дитину до досягнення нею 18 років, якщо дитина проживає з ними та перебуває на їх утриманні. У свою чергу, сімейний капітал (RKO) є виплатою для другої та наступних дітей віком 12–35 місяців. Це допомога для батьків або тимчасового опікуна.

Крім того, громадяни України, на яких поширюється дія спеціального закону, можуть також звертатися за:

 • допомога Гарний старт (300+) – 300 злотих один раз на рік за кожну дитину віком до 20 років (або до 24 у випадку студента з інвалідністю), яка проживає в Польщі та відвідує школу;
 • співфінансування плати за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з денним наглядачем – до 400 злотих на місяць.

Заявки на отримання допомоги на дитину можна подавати лише в електронному вигляді через Платформу електронних послуг Закладу соціального страхування, портал Emp@tia або через електронну версію багатьох польських банків. Для цього вам знадобиться:

 • польський ідентифікаційний номер PESEL заявника та дитини,
 • адреса електронної пошти особи,
 • польський номер телефону,
 • номер банківського рахунку в Польщі.

Більш детальна інформація на сайті: www.zus.pl.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/ukraina-aktualnosci/na-jakie-wsparcie-moga-liczyc-uchodzcy-z-ukrainy