Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Podsumowanie realizacji budżetu gminy w 2022 roku

Dochody na poziomie 102,5 proc., a wydatki 96,34 proc. – tak w skrócie prezentuje się wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy Konstancin-Jeziorna. 2022 zakończył się też nadwyżką w wysokości ponad 7,5 mln zł. Stan finansów gminy jest dobry i stabilny.
 
Zakończył się rok budżetowy 2022. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca marca organ wykonawczy w gminie, czyli burmistrz, miał obowiązek przedstawić regionalnej izbie obrachunkowej oraz radzie miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu. Tak też się stało.

Budżet w liczbach

Budżet gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 r. został przyjęty 15 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Miejskiej nr 469/VIII/34/2021 i był realizowany z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku. Dochody budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 178 100 288 zł, a wydatki – 210 763 697,00 zł. Deficyt miał wynieść 32 663 409,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 38 373 223,00 zł – do wysokości 216 473 511,00 zł. Natomiast wydatki o 10 671 898,00 zł – do kwoty 221 435 595,00 zł. W wyniku zmian budżet gminy na 31 grudnia 2022 r. zamknął się planowanym deficytem w kwocie 4 962 084,00 zł.

Gmina dobrze zarządzana

Realizacja ubiegłorocznego planu finansowego gminy stanowi powód do satysfakcji. Dochody budżetowe wyniosły 220 914 304,34 zł (zostały wykonane na poziomie 102,05 proc. planowanej kwoty), a wydatki 213 321 434,30 zł, co stanowiło 96,34 proc. kwoty planowanej. Została wygenerowana też nadwyżka budżetowa w kwocie 7 592 870,04 zł. Gmina Konstancin-Jeziorna na koniec 2022 r. nie posiada żadnego zadłużenia ani zobowiązań wymagalnych, a to oznacza, że jest dobrze zarządzana. – Jesteśmy w nielicznym gronie polskich gmin, które mogą pochwalić się brakiem zadłużenia – podkreśla Kazimierz Jańczuk, burmistrz Konstancina-Jeziorny.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2022 r. dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Budżet i finanse/Sprawozdania.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/podsumowanie-realizacji-budzetu-gminy-w-2022-roku