Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Słomczyn zachodni – wyłożenie planu i dyskusja

Od 18 kwietnia do 8 maja 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych – etap 1. Dyskusja nad przyjętymi w dokumencie rozwiązaniami odbędzie się w przyszły czwartek (27 kwietnia) o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta i Gminy.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych (etap 1), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został wyłożony do publicznego wglądu od 18 kwietnia do 9 maja 2023 r.

Dyskusja publiczna

Z dokumentacją można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, w godz. 9.00–15.00), po wcześniejszym umówieniu spotkania pod nr tel. 22 484 23 92 lub 22 484 24 11. Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie przestrzenne oraz raz w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem: gsip.konstancinjeziorna.pl.

Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami zaplanowano na przyszły czwartek (27 kwietnia) o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77, pierwsze piętro). Spotkanie będzie transmitowane na żywo na stronie: www.esesja.tv.

Zgłaszanie uwag

Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2023 r. Można je przekazać:

 • na piśmie:
  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77), 
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
    
 • w formie elektronicznej:
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl.

Uwagi powinny zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej uwagę lub nazwę firmy lub instytucji, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz treść uwagi.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/slomczyn-zachodni-wylozenie-planu-i-dyskusja