Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Termin i porządek 57. sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

W środę 21 czerwca odbędzie 57. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. To będzie jedno z ważniejszych posiedzeń w tym roku. Radni będą głosować m.in. nad wotum zaufania i absolutoriom dla burmistrza gminy za wykonanie budżetu w 2022 roku. Początek posiedzenia o godz. 10.00.

Znamy termin i porządek 57. sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Radni spotkają się w środę 21 czerwca. Będzie to jedno z ważniejszych posiedzeń w tym roku.

Sesja absolutoryjna

W programie sesji znalazło się aż 35 punktów. Podczas posiedzenia burmistrz Kazimierz Jańczuk zaprezentuje radnym i mieszkańcom raport o stanie gminy za miniony rok. Przewidziana jest także dyskusja nad dokumentem, a zakończy ją głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Radni ocenią także realizację budżetu gminy za 2022 r. i zagłosują w sprawie absolutorium dla burmistrza. 57. sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Podobnie jak w przypadku poprzednich posiedzeń, również najbliższe transmitowane będzie na żywo na stronie: esesja.tv.

Porządek obrad

Oto planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 54. i 56. sesji Rady Miejskiej.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2022.
 6. Debata nad raportem (głosy – radnych i mieszkańców).
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufania.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2022 rok.
 9. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2022.
 10. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2022 rok.
 11. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2022.
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2022.
 13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium.
 14. Dyskusja.
 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna za 2022 rok.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030.
 18. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 586/IV/38/2006 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 października 2006 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
 20. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie za 2022 rok.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości zabudowanej budynkiem willi Kamilin położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Józefa Piłsudskiego 42, stanowiącej działki ewidencyjne nr 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jagiellońskiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 58 z obrębu 03-23.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Karola Szymanowskiego, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 196/8 z obrębu 03-23.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 84/6 z obrębu 01-16.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bolesława Prusa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 52 z obrębu 03-06.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny Walentynowicz, stanowiącej część działki ewidencyjnej  nr 10/54 z obrębu 02-02.
 28. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 29. Projekt uchwały w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.
 30. Wystąpienia mieszkańców.
 31. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 32. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 33. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 34. Korespondencja.
 35. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Szczegółowe materiały sesyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl) w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały Rady Miejskiej.

Do pobrania
Załącznik Size
Zawiadomienie o 57. sesji Rady Miejskiej 112.1 KB

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/termin-i-porzadek-57-sesji-rady-miejskiej-konstancin-jeziorna