Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Trwa nabór wniosków do programu „Niepodległa 2024”

Biuro „Niepodległa” przyjmuje wnioski do programu „Powstanie Styczniowe 1863–1864”, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie projektów, które popularyzują wiedzę na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.  Pula środków do wykorzystania to 2,5 mln zł. Wnioski można składać do 2 października.

Program „Powstanie Styczniowe 1863–1864”, ma na celu upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z okresu Powstania Styczniowego z okazji przypadającej w tym roku 160. rocznicy tamtych wydarzeń. Skierowany jest on do szerokiego grona odbiorców i wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym. Szczególny nacisk kładzie na tradycje regionalne, lokalne i rodzinne, które współtworzą historię narodową. Pula środków do wykorzystania to 2,5 mln zł. 

Wysokość dofinansowania

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. zł do 80 tys. zł brutto. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc. całego budżetu zadania. Beneficjenci na złożenie wniosków mają jeszcze czas do 2 października do godziny 15.59. Natomiast zadania będzie można realizować od 1 stycznia do 20 listopada 2024 r. Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Kto może składać wiosek

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) oraz organizacje pozarządowe.

Pomocni partnerzy

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych podmiotów: archiwa państwowe; przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze; uczelnie wyższe; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Rodzaje kwalifikujących się zadań

W ramach programu można realizować następujące zadania:

  • wystawy wraz z katalogami;
  • rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
  • koncerty patriotyczne;
  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
  • murale.

Szczegółowe informacje i regulamin programu dostępne są na stronie niepodlegla.gov.pl.

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/trwa-nabor-wnioskow-do-programu-niepodlegla-2024