Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Samorząd dba o nauczycieli gminnych placówek oświatowych

Władze Konstancina-Jeziorny dbają o pensje nauczycieli. W 2023 r. wynagrodzenie pedagogów, na wszystkich stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych, było wyższe od średniego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela. 

Konstanciński samorząd prowadzi 6 szkół podstawowych i 4 przedszkola. Ich działalność finansowana jest ze środków pochodzących głównie z dochodów własnych i budżetu państwa tj. subwencji oświatowej. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela stanowi dla: nauczyciela początkującego – 120 proc., nauczyciela mianowanego – 144 proc., nauczyciela dyplomowanego – 184 proc. kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, która w 2023 r. wynosiła 3 981,55 zł.

Lepiej wynagradzani

Burmistrz Kazimierz Jańczuk zadbał nie tylko o bardzo dobre warunki: nauki uczniów i pracy nauczycieli, poprzez modernizację i rozbudowę szkolnej bazy oraz jej wyposażenie, ale także o pensje nauczycieli. Gmina Konstancin-Jeziorna w ubiegłym roku przeznaczyła na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych kwotę 25 913 836,32 zł, a ustawowo była zobowiązana wydatkować na ten cel 20 649 676,42 zł.

Oznacza to, że nauczyciele pracujący w gminnych placówkach oświatowych, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, są zdecydowanie lepiej wynagradzani niż wynikało to z obowiązków ustawowych. To, jak prezentują się średnie wynagrodzenia miesięczne i roczne nauczycieli w gminie, w porównaniu do średniego wynagrodzenia ustalonego w Karcie Nauczyciela, prezentują poniższe tabele.

Tabela z danymi liczbowymi, które zostały wymienione w powyższym tekście.

Trzeba podkreślić, że średnie wynagrodzenie nauczycieli składa się z kilku składników, do których zalicza się:

  • wynagrodzenie zasadnicze (minimalną wysokość ustala Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia);
  • dodatki – za wysługę lat, motywacyjne, funkcyjne, wiejskie;
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  • nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (m.in. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Przepisy uzależniają wysokość części dodatków od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. za wysługę lat czy wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe). O wysokości innych dodatków (np. motywacyjnego, funkcyjnego) decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. 

Kazimierz Jańczuk już kilka lat temu zadbał, aby odpis na dodatek motywacyjny wynosił 25 proc. środków planowanych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna. Jest on najwyższy spośród wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu piaseczyńskiego. 

Nowy regulamin

Od 1 stycznia 2024 r. wszedł w życie nowy regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr 713/VIII/58/2023, którego zapisy również mają wpływ na podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli m.in. poprzez wyodrębnienie odpisu na dodatek motywacyjny dla dyrektora, wicedyrektorów i nauczycieli oraz podniesienie dodatków funkcyjnych, takich jak: 

  • za wychowawstwo klasy: z kwoty 300 zł do 400 zł;
  • opiekuna stażu/mentora: z kwoty 180 zł do 200 zł; 
  • nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym: z kwoty 300 zł do 350 zł. 

Wszystko to świadczy o tym, że władze samorządowe dbają o to, aby nauczyciele gminnych placówek oświatowych byli godnie nagradzani za swój trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.

 

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/tak-sie-zmienila-gmina-2010-2023/samorzad-dba-o-nauczycieli-gminnych-placowek-oswiatowych