Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

ABC inicjatywy lokalnej w gminie

Tu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące inicjatywy lokalnej w gminie Konstancin-Jeziorna.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek mogą złożyć mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub innego podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., które mają siedzibę na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.


Jakie zadania można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej?

W ramach inicjatywy lokalnej można złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania w następującym zakresie:

 • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • edukacji, oświaty i wychowania,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.


Jak powinien wyglądać wniosek i gdzie się go składa?

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej może mieć formę pisma lub może być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rozpatrywania i oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wzór wniosku można pobrać poniżej.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77.


Termin składania wniosku

Nabór wniosków o realizację inicjatywy lokalnej w gminie Konstancin-Jeziorna odbywa się przez cały rok kalendarzowy.


Sposób finansowania inicjatywy lokalnej

Gmina Konstancin-Jeziorna nie przekazuje wnioskodawcom tj. mieszkańcom lub organizacji pozarządowej działającej w ich imieniu dotacji na inicjatywę lokalną. Wsparcie inicjatywy lokalnej przez gminę Konstancin-Jeziorna polega na zakupie materiałów i usług koniecznych do realizacji zadania i przekazaniu ich wnioskodawcom. gmina Konstancin-Jeziorna może również bezpłatnie udostępnić mieszkańcom pomieszczenia lub rzeczy (będące w posiadaniu gminy) do realizacji zadania.


Kto dokonuje oceny wniosku

Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej rozpatruje Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. W celu oceny wniosku burmistrz powołuje Komisję ds. oceny wniosków o realizację inicjatywy lokalnej.


Kryteria oceny wniosku

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • ocena zgodności planowanej inicjatywy lokalnej z potrzebami społeczności lokalnej,
 • udział środków z budżetu gm. Konstancin-Jeziorna w całkowitych szacunkowych kosztach realizacji zadania,
 • liczba osób popierających inicjatywę lokalną,
 • udział wartości zadeklarowanej pracy społecznej wnioskodawców w stosunku do wnioskowanego wsparcia finansowego gm. Konstancin-Jeziorna,
 • udział wkładu finansowego wnioskodawców w stosunku do wnioskowanego wsparcia finansowego gm. Konstancin-Jeziorna,
 • udział wartości wnoszonych świadczeń rzeczowych wnioskodawców w stosunku do wnioskowanego wsparcia finansowego gm. Konstancin-Jeziorna.


Realizacja zgłoszonego zadania

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna powiadamia pisemnie wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji konieczne jest zawarcie umowy wnioskodawcy z gminą Konstancin-Jeziorna o realizację zadania.

Do pobrania

Autor: Arkadiusz Jaskółowski

2016-05-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer