Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Kolejny nabór wniosków

Masz ciekawy pomysł na działanie w okolicy, w której mieszkasz? Złóż do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Właśnie ruszył kolejny nabór.

O inicjatywie

Inicjatywa lokalna jest formą wykonywania zadań publicznych przez mieszkańców we współpracy z samorządem (na podstawie ich pomysłów i przy ich zaangażowaniu w przedsięwzięcie). Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w czwartek (1 czerwca) ogłosił kolejny w tym roku nabór wniosków. Zgłaszane przez mieszkańców przedsięwzięcia muszą się wpisywać w przynajmniej jeden z poniższych zakresów zadań publicznych:

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
  • działalność charytatywna,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
  • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • edukacja, oświata i wychowanie,
  • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Składanie wniosków

Mieszkańcy przygotowują wniosek sami lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Można skorzystać z formularza, który znajdują się poniżej. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pokój nr 4 - parter) w terminie:

  • do 26 czerwca 2017 r. – dla zadań realizowanych od 15.07 do 31.08.2017 r.
  • do 31 sierpnia 2017 r. – dla zadań realizowanych po 16.09.2017 r.

Wnioski po względem formalnym i merytorycznym oceni zespół powołany przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Warunkiem realizacji inicjatywy jest, oprócz jej społecznej przydatności, także wartość wkładu mieszkańców w realizację przedsięwzięcia. Nie musi on być finansowy. Może polegać np. na zaangażowaniu w pracę przy jego realizacji lub na wkładzie rzeczowym. O kolejności realizacji danego wniosku decyduje m.in.: liczba uzyskanych punktów oraz możliwości finansowe gminy.

Pamiętaj! Urząd nie przekazuje na inicjatywę lokalną bezpośrednio pieniędzy – dotacji. Może natomiast kupić np. materiały, zamówić usługi specjalistów lub udostępnić odpowiedni sprzęt.

Masz pytania?

Masz trudności w sporządzeniu wniosku? Po pomoc zapraszamy do Biura Komunikacji Społecznej UMiG Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 23. Prosimy jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny (22 201 19 73) w celu ustalenia godziny indywidualnych konsultacji. 

Więcej o inicjatywie lokalnej można znaleźć w zakładce: Samorząd/Inicjatywa lokalna (Odnośnik otwiera się w nowym oknie).

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2017-06-01

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer