Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Masz pomysł na inicjatywę lokalną? Zgłoś projekt i działaj!

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mają wiele ciekawych pomysłów. Samorząd pomaga im je realizować. Jest to możliwe dzięki inicjatywie lokalnej. Właśnie ruszył nowy nabór wniosków.

W Kępie Okrzeskiej zagospodarowano działkę przy pętli autobusowej – teren został wysprzątany, wykonano nowe nasadzenia krzewów, powstała też kamienna ścieżka; w Parceli wykonano nawierzchnię trawiastą przeznaczoną do rekreacji oraz posadzono krzewy ozdobne na placu sołeckim, a w Konstancinie-Jeziornie zorganizowano grę miejską z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie. To tylko niektóre przykłady ubiegłorocznych przedsięwzięć mieszkańców, które udało się przeprowadzić wspólnie z konstancińskim samorządem w ramach inicjatywy lokalnej. 

Działajmy razem 

W tym roku gmina Konstancin-Jeziorna na realizację pomysłów mieszkańców zamierza przeznaczyć 50 tys. zł. W poniedziałek (22 stycznia) ruszył nabór wniosków. Jak urzeczywistnić nasz pomysł? Nic trudnego. Podpowiadamy, jak to zrobić. 

Najważniejszy jest pomysł! Zastanów się nad potrzebami swojej społeczności lokalnej. Może konieczny jest remont miejscowego placu zabaw lub budowa chodnika? Zgłaszane przez mieszkańców przedsięwzięcia muszą się wpisywać w przynajmniej jeden z poniższych zakresów zadań publicznych:

 • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
 • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Przygotowanie i złożenie wniosku

Mieszkańcy przygotowują wniosek sami lub z pomocą lokalnej organizacji pozarządowej. Można skorzystać z formularza, który znajdują się poniżej. Pamiętaj o dołączeniu niezbędnych załączników, w tym m.in.: pisemnego upoważnienia do reprezentowania grupy inicjatywnej podpisanego przez wszystkich osoby zaangażowane w realizację planowanego zadania publicznego. Wnioski należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pokój nr 4 - parter), w terminie do 23 lutego, do godz. 14.00.

Weryfikacja i realizacja

Wnioski weryfikuje zespół powołany przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Jego członkowie oceniają wnioski na podstawie następujących kryteriów:

 • celowości realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
 • wkładu mieszkańców - nie musi on być finansowy, może polegać na zaangażowaniu m.in. w pracę przy realizacji inicjatywy lub na wkładzie rzeczowym;
 • stopnia zaangażowania finansowego urzędu w stosunku do całkowitej wartości zadania;
 • liczby osób, którym służyć będzie zadanie.

Jeśli ocena wniosku będzie pozytywna i zostanie zaakceptowana przez burmistrza gminy, urząd zawiera z wnioskodawcami umowę. O realizacji zadań decyduje: kolejność zgłoszeń, liczba uzyskanych punktów oraz możliwości finansowe gminy. Pamiętaj! Urząd nie przekazuje na inicjatywę lokalną bezpośrednio pieniędzy – dotacji. Mieszkańcy i urząd wspólnie angażują się w realizację projektu zgodnie z podziałem zadań i zawartą umową. Po jego zakończeniu wnioskodawca zobowiązany jest przygotować i złożyć w magistracie sprawozdanie z realizacji inicjatywy.

Pomagamy

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z Biurem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 23). W celu ustalenia terminu konsultacji, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel.: 22 201 19 73. 

Zapraszamy również 15 lutego o godz. 17.30 na warsztaty podczas, których będzie można m.in. zweryfikować poprawność przygotowanego przez nas wniosku realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Spotkanie odbędzie się w sali posiedzeń UMiG przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie. 

Szczegółowe informacje znajdziecie też na stronie internetowej UMiG www.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Samorząd » Dla mieszkańców » Inicjatywa lokalna (odnośnik otwiera się w nowym oknie).

Poniżej zamieszczamy również instrukcję wypełniania wniosku wsparcia realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej - ma ona wyłącznie charakter poglądowy i pomocniczy.

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2018-01-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer