Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nowy nabór wniosków

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił kolejny nabór wniosków na inicjatywę lokalną. Mieszkańcy swoje pomysły mogą zgłaszać do 28 maja. 

To już drugi w tym roku nabór wniosków realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. W poprzedniej edycji gmina wsparła finansowo 13 projektów na łączną kwotę ponad 30 tys. zł. Tym razem do podziału jest około 20 tys. zł.

Działajmy razem

W poniedziałek (23 kwietnia) ruszył  kolejny nabór wniosków. Jak urzeczywistnić nasz pomysł? To nic trudnego. Podpowiadamy, jak to zrobić. Najważniejszy jest pomysł! Zastanów się nad potrzebami swojej społeczności lokalnej. Może konieczny jest remont miejscowego placu zabaw lub budowa chodnika? Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowane w ramach inicjatywy lokalnej działanie musi dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności w sferze kultury i turystyki;
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Przygotowanie i złożenie wniosku

Mieszkańcy składają wniosek sami lub z pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej (można skorzystać z formularza, który znajdują się poniżej). Pamiętaj o dołączeniu niezbędnych załączników, w tym m.in.: pisemnego upoważnienia do reprezentowania grupy inicjatywnej podpisanego przez wszystkich osoby zaangażowane w realizację planowanego zadania publicznego. 

Wnioski należy złożyć:

 • do 23 maja w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32 (pokój nr 4, parter);
 • w dn. 24-26 maja Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna będzie nieczynny (w związku z przenosinami do nowej siedziby przy ul. Piaseczyńskiej 77);
 • 28 maja (do godz. 16.00) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 (parter).

Weryfikacja i realizacja

Wnioski weryfikuje zespół powołany przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Jego członkowie oceniają wnioski na podstawie następujących kryteriów:

 • celowości realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
 • wkładu mieszkańców - nie musi on być finansowy, może polegać na zaangażowaniu m.in. w pracę przy realizacji inicjatywy lub na wkładzie rzeczowym;
 • stopnia zaangażowania finansowego urzędu w stosunku do całkowitej wartości zadania;
 • liczby osób, którym służyć będzie zadanie.


Jeśli ocena wniosku będzie pozytywna i zostanie zaakceptowana przez burmistrza gminy, urząd zawiera z wnioskodawcami umowę. O realizacji zadań decyduje: kolejność zgłoszeń, liczba uzyskanych punktów oraz możliwości finansowe gminy. Pamiętaj! Urząd nie przekazuje na inicjatywę lokalną bezpośrednio pieniędzy – dotacji. Mieszkańcy i urząd wspólnie angażują się w realizację projektu zgodnie z podziałem zadań i zawartą umową. Po jego zakończeniu wnioskodawca zobowiązany jest przygotować i złożyć w magistracie sprawozdanie z realizacji inicjatywy.

Pomagamy

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z Biurem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 23). W celu ustalenia terminu konsultacji, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel.: 22 201 19 73.

Szczegółowe informacje znajdziecie też na stronie internetowej UMiG www.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Samorząd » Dla mieszkańców » Inicjatywa lokalna (odnośnik otwiera się w nowym oknie).

Poniżej zamieszczamy również instrukcję wypełniania wniosku wsparcia realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej - ma ona wyłącznie charakter poglądowy i pomocniczy.


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2018-04-24

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer