Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Sprawozdanie z konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje ww. projektu uchwały zostały przeprowadzone na podstawie:

  • uchwały nr 519/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Konstancin-Jeziorna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  • art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Konsultacje prowadzone były w formie zamieszczenia ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, mogły zgłaszać uwagi i opinie do ww. projektu uchwały formie pisemnej w okresie od 31 stycznia do 12 lutego 2019 roku, do godz. 15.00, w następujący sposób:

  •  za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
  • bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl.

W wyznaczonym terminie konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, nie wpłynęła żadna uwaga.

Do pobrania:

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2019-02-14

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer