Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Strefa Działania”

ul. Pocztowa 7F, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 509 240 996
e-mail: fundacja@strefadziałania.org.pl
strona www: strefadzialania.org.pl

Prezes zarządu fundacji: Katarzyna Grewińska


Cel działania organizacji: 

  • integracja oraz aktywizacja różnych środowisk społecznych; 
  • przeciwdziałanie nierównościom społecznym, przemocy i dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wiek, status społeczny i ekonomiczny, płeć, orientację seksualną, przynależność etniczna i narodowa, przekonania, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej; 
  • aktywizacja społeczna i zawodowa grup zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym;
  • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji; 
  • aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych i chorych w kulturze, rekreacji i turystyce;
  • integracja dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi poprzez włączenie tych osób w tok różnych zajęć dydaktycznych; 
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; 
  • kształtowanie postaw moralnych i społecznych oraz nawyków społecznego współżycia.

Autor: BKS

2016-10-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer