Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Fundacja Nika

ul. Warszawska 21D/36, 05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: fundacja@nika.org.pl
strona www: nika.org.pl

Prezes zarządu fundacji: Barbara Sakowska


Cel działania organizacji:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 
 • ochrona i promocja zdrowia; 
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

Autor: BKS

2016-10-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer