Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Fundacja Świat Seniora

ul. Warszawska 21A ; 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 885 032 032
e-mail: i.szostakiewicz@swiatseniora.pl; swiatseniora@swiatseniora.pl


Prezes zarządu fundacji: Iwona Szostakiewicz


Cele statutowe fundacji:

 • Organizowanie przedsięwzięć i działań na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, niesamowystarczalnych życiowo, a w szczególności wszystkich osób niesamodzielnych, wymagających opieki i wsparcia w ich własnych domach lub domach opieki. 
 • Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, wymagającym opieki i wsparcia w codziennych czynnościach życiowych, ubogim, w tym udzielanie dotacji do opłat ponoszonych na opiekę domową i sprzęt oraz usługi ułatwiające tym osobom względnie samodzielne, codzienne funkcjonowanie, utrzymanie aktywności fizycznej, społecznej, naukę, rozwój osobisty i zawodowy.
 • Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu promocję kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji.
 • Organizowanie działań w zakresie zaopatrzenia gospodarstwa domowego na rzecz osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego seniorów, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie senioralnym, w tym telemedycyny i teleopieki.
 • Popularyzacja idei opieki senioralnej.
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: opieka senioralna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu senioralnego, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób starszych i inwalidów.
 • Przygotowanie i prowadzenie programów aktywizujących seniora, wpływających na poprawę jakości życia osób starszych.
 • Promocja wolontariatu.
 • Niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom zagrożonym długotrwałym bezrobociem.
 • Propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 • Wspomaganie i promowanie edukacji w zakresie opieki senioralnej.
 • Prowadzenie ośrodków dziennego i stałego pobytu, w tym: świetlic terapeutycznych i środowiskowych, ośrodków wsparcia socjalnego, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, domów opieki, zakładów opieki leczniczej, klubów, zakładów aktywizacji zawodowej, i innych form wsparcia i rehabilitacji indywidualnych i grupowych.
 • Organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności (w tym organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów).
 • Organizacja praktyk i staży zawodowych we współpracy ze szkołami pedagogicznymi.
 • Organizowanie wystaw i kiermaszów prezentujących cele  Fundacji.
 • Doradztwo w zakresie senioralnej opieki długoterminowej.
 • Organizowanie przedsięwzięć mających na celu likwidację barier architektonicznych  poprzez dostosowanie domów, mieszkań, łazienek, podjazdów do możliwości osób starszych i niepełnosprawnych.

Autor: BKS

2018-01-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer