Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Fundacja „Uzdrowisko”

ul. Podlaska 8, Parcela-Obory, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 662 303 438
e-mail: robertbryzek@wp.pl

Prezes zarządu fundacji: Robert Bryzek


Cel działania organizacji:

 • wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych; 
 • wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji; 
 • aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów; 
 • działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie; 
 • popularyzowanie kulturalnej, społecznej i fizycznej aktywności obywatelskiej; 
 • działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezrobotni, dzieci, mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminacje; 
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; 
 • rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych, turystycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami rożnych krajów, społeczności; 
 • działalność oświatowa i edukacyjna na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
 • działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
 • działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Autor: BKS

2016-10-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer