Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Tryb pozakonkursowy - zasady i warunki przyznawania

Przybliżamy zasady i warunki realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Dla kogo?

Oferty realizacji projektów w trybie pozakonkursowym składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd konkurs dotacyjny. Warto pamiętać, że realizacja zadania w tym trybie może trwać maksymalnie 90 dni, a wysokość dotacji nie może przekroczyć 10 tys. zł. Jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym. 


Warto wiedzieć

Szczegółowe zasady i warunki ubiegania się o dotację z pominięciem otwartego konkursu ofert określone są w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Zarządzeniu nr 22/VIII/2018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z 21 grudnia 2018 r. (do pobrania poniżej).

Oto, co warto wiedzieć:

 1. Oferta na realizację zadania publicznego powinna spełniać łącznie niżej wymienione warunki:
  a) być zgodna z zasadami określonymi w ustawie,
  b) być złożona na formularzu „Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego” określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570), w przypadku oferty złożonej do dn. 1 marca 2019 r.,
  c) być złożona na formularzu „Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego” określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dn. 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055), w przypadku oferty złożonej po dn. 1 marca 2019 r.,
  d) zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie powinien być zgodny z zakresem i obszarem zadania określonego w Programie współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, stanowiącym załącznik do uchwały nr 879/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn. 10 października 2018 r.
 2. Oferty będą rozpatrywane przez właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie swoich kompetencji tj. Biuro Komunikacji Społecznej lub Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia.
 3. Właściwy wydział merytoryczny w terminie 5 dni od daty wpływu oferty do wydziału rozpatruje możliwość realizacji zadania biorąc pod uwagę:
  a) zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego,
  b) czy są zabezpieczone w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna środki finansowe będące w dyspozycji właściwego wydziału merytorycznego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania,
  c) korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej,
  d) zgodność z Programem współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, w tym stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetom zawartym w programie współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na dany rok kalendarzowy.
 4. Właściwy wydział merytoryczny po rozpatrzeniu oferty dokonuje formalnej oceny oferty   z uwzględnieniem warunków określonych w ust 2 i ust. 4 niniejszego paragrafu. W przypadku uzyskania przez ofertę pozytywnej oceny formalnej zostaje ona podana do publicznej wiadomości poprzez:
  - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  - zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Konstancin-Jeziorna,
  - wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
  celem zgłaszania do niej ewentualnych uwag.
 5. Uwagi zgłoszone do oferty rozpatruje właściwy wydział merytoryczny i przekazuje swoje pisemne stanowisko dotyczące uwag wraz z rekomendacją Burmistrzowi Gminy   Konstancin-Jeziorna.
 6. O celowości realizacji zadania publicznego decyduje Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie przedłożonego przez właściwy wydział merytoryczny pisemnego stanowiska co do oferty.
 7. O decyzji podjętej przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oferent zostanie poinformowany pisemnie.
 8. Od negatywnej decyzji Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie nie uznania celowości realizacji zadania publicznego nie stosuje się trybu odwoławczego.
 9. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna uznając celowość realizacji zadania publicznego zawiera niezwłocznie umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. Szczegóły realizacji zadania określa umowa.


Do pobrania

 Szczegółowe informacje na temat realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert dostępne są w załączonym poniżej zarządzeniu. Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 4, tel 22 484 24 45).

Autor: Autor:  Patryk Siepsiak

2018-12-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer