Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno

8 lipca 2016 r. Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 , Oś Priorytetowa 4, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku współpracy tych trzech gmin, 2 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu. Wartość projektu wynosi 13 323 644, 74 zł, kwota dofinansowania projektu w formie dotacji UE to 10 506 161,30 zł, z czego dofinansowanie dla Gminy Konstancin-Jeziorna wynosi 3 779 559,96 zł.

Projekt zakłada stworzenie spójnego układu sieci infrastruktury rowerowej na terenie gmin Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria i Piaseczno, celem jest przesunięcie ruchu drogowego motoryzacji indywidualnej na rzecz ruchu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej. Działania mają charakter naprawczy i zapobiegawczy pogarszaniu się stanu powietrza. Projekt przewiduje wyznaczenie 16 tras rowerowych o łącznej dł. ok. 86,78 km, w tym 78,296 km nowo projektowanych (tj. oznakowanych w ciągu istniejących jezdni lub wybudowanych). Zostały zlokalizowane w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i innych.
Realizacja projektu obejmuje: -
• Wytyczenie tras rowerowych o znaczeniu komunikacyjnym: głównych i łącznikowych,
• Budowę: dróg dla rowerów, dróg dla rowerów i pieszych, pasów rowerowych, kontrapasów.
• Roboty budowlane: zapewnią ciągłość i spójność poszczególnych tras, umożliwią bezpieczne przemieszczanie się rowerzystów i pozostałych uczestników ruchu, łączące kluczowe cele podróży tj: obiekty użyteczności publicznej, dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, etc.,
• Oznakowanie tras rowerowych,
• Budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaków na rowery, stacji naprawczych, i innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach dla rowerów oraz integrujących wzajemnie różne środki transportu,
• Budowę lub przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury towarzyszącej, w tym kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia, wodociągu, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych i innych w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji tras rowerowych,
• Przebudowę odcinków dróg z odwodnieniem skrzyżowań, w tym z sygnalizacją świetlną, chodników, przejść dla pieszych, parkingów, miejsc postojowych, elementów układu drogowego,
• Prace przygotowawcze tj. wycinkę drzew, oczyszczenie terenu, prace ziemne i inne,
• Budowę, przebudowę wiat przystankowych, masztów reklamowych, ogrodzeń, elementów małej architektury w zakresie niezbędnym do realizacji tras.

Planowany okres realizacji projektu do 30.06.2018 r.


Autor:

2017-06-07

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer