Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Daj szansę matematyce

Daj szansę matematyce, pomyśl o ekologii: rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornie.

Źródła finansowania: fundusze strukturalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; budżet państwa oraz budżet jednostki samorządu terytorialnego.

Celem głównym projektu „Daj szansę matematyce, pomyśl o ekologii: rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornie” było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów gimnazjum mających trudności w nauce matematyki oraz uczniów, którzy mają szczególne zdolności matematyczne, a także wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej i prozdrowotnej w procesie kształcenia w zespole Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. 

Cel ten został zrealizowany poprzez prowadzenie i udział uczniów w zajęciach w ramach zajęć z matematyki i przyrody, a także udział uczniów w zajęciach obejmujących tematykę prozdrowotną. Projekt stanowił rozszerzenie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów poprzez:

1. wykształcenie umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata;

2. edukację prozdrowotną – wykształcenie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi;

3. wykształcenie umiejętności obserwacji zjawisk i procesów przyrodniczych, stawiania hipotez, prowadzenie doświadczeń i pomiarów;

4. praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy przyrodniczej i matematycznej;

5. wyszukiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie zdobytych informacji;

6. tworzenie strategii rozwiązywania problemów matematycznych.

W projekcie wzięło udział łącznie 125 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornie.

Całkowita wartość projektu to 102 180 PLN

Autor: Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UMiG Konstancin-Jeziorna

2014-09-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer