Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Europa dla obywateli

Program „Europa dla Obywateli” na lata 2007-2013 z budżetem 215 mln euro został uruchomiony w grudniu 2006 decyzją Rady Unii Europejskiej w celu pobudzania aktywności obywateli Europy i zaangażowania ich w realizację wspólnych projektów.

Program „Europa dla Obywateli” na lata 2007-2013 z budżetem 215 mln euro został uruchomiony w grudniu 2006 decyzją Rady Unii Europejskiej w celu pobudzania aktywności obywateli Europy i zaangażowania ich w realizację wspólnych projektów.

 Charakterystyczne dla Programu „Europa dla Obywateli” jest to, że największymi beneficjentami działań realizowanych w ramach Programu mają być zwykli obywatele, pochodzący z różnych krajów europejskich. Założeniem Programu jest gromadzenie Europejczyków i zachęcanie ich do współpracy, dyskusji i refleksji dotyczących różnorodnych aspektów integracji europejskiej. Stąd Program „Europa dla Obywateli” adresowany jest przede wszystkim do lokalnych aktywistów (pracowników administracji samorządowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych lub pożytku publicznego), którzy, rozumiejąc potrzeby społeczności lokalnej, potrafią najefektywniej odpowiadać na jej oczekiwania i angażować do działania jej członków. Dotacje, które można pozyskać w ramach Programu „Europa dla Obywateli”, mają wspierać zarówno konkretne inicjatywy oddolne o wymiarze ponadnarodowym, jak i działalność operacyjną organizacji społeczeństwa obywatelskiego, pracujących na poziomie europejskim.

Aktywni obywatele dla Europy

W ramach tego działania organy władz lokalnych i regionalnych oraz organizacje pozarządowe mogą wnioskować o dotacje na projekty spotkań mieszkańców miast, stymulujące dialog między obywatelami a instytucjami Europy i rozwijające trwałe relacje między miastami/regionami i ich obywatelami.

Partnerstwo miast ma na celu rozwijanie silnych, nieformalnych i osobistych relacji między obywatelami. Projekty realizowane w ramach Poddziałania 1.1 powinny opierać się na angażowaniu obywateli w dyskusje na temat integracji europejskiej, przyszłości UE i jej podstawowych wartości, włączaniu społeczności lokalnej w proces planowania, wdrażania i realizacji projektu, promowaniu dialogu kulturowego i poszanowania dla różnorodności.

W lutym 2010 r. Gmina Konstancin-Jeziorna wystąpiła do Unii Europejskiej z wnioskiem o dofinansowanie spotkań i warsztatów mieszkańców sześciu miast partnerskich i współpracujących: Konstancina, Denzlingen, Hranic, Nowej Wilejki i Cesis oraz Krzemieńca. Wniosek dotyczył inicjatyw, które zostały zaplanowane do realizacji zgodnie ustalonym programem w dniach 17-21 czerwca 2010 r. Planowane działania dotyczły wymiany doświadczeń, spotkań i warsztatów z udziałem mieszkańców miast partnerskich pod przewodnim tematem Unii Europejskiej: „Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Przyjęto założenie, że realizacja działań przyczyni się do międzypokoleniowego porozumienia mieszkańców ponad granicami państw. Udział w programie wzięły kraje graniczące z Polską oraz Łotwa, w tym 4 kraje przyjęte do UE w 2004 roku. Innowacyjność inicjatywy polegała na zaangażowaniu mieszkańców w wymianę z partnerami z zagranicy.

W „Spotkaniach Mieszkańców Miast Bliźniaczych” od czwartku do niedzieli wzięło udział łącznie 94. gości z Denzlingen (Niemcy), Cesis (Łotwa), Nowej Wilejki (Litwa), Krzemieńca (Ukraina) i Hranic (Czechy). W skład delegacji weszli w przeważającej mierze ludzie starsi – seniorzy. Program był realizowany ze środków budżetowych Gminy, ale na jego realizację gmina uzyskała przyrzeczenie wsparcia ze środków unijnych z programu Europa Dla Obywateli (refundacji części kosztów).
Tematem przewodnim spotkań warsztatowych były problemy ludzi w podeszłym wieku, dotkniętych biedą i wykluczeniem społecznym. Przyglądano się problemom starzejącej się Europy poszukując rozwiązań w tej sferze działań.
Pierwsze warsztaty miały miejsce w czwartek w pomieszczeniach filii domu kultury na Grapie. Tam uczestnicy spotkania omawiali sytuację seniorów w swoich krajach, problemy z którymi muszą się borykać osoby w podeszłym wieku oraz dostępne dla nich różne formy aktywności. Zanim wywiązała się dyskusja przedstawiciele delegacji zreferowali sytuację seniorów w swoich krajach, ilustrując to prezentacjami multimedialnymi. Piątkowe spotkanie upłynęło pod hasłem „Historia z pierwszej ręki. Seniorzy, jako świadkowie historii”. Partnerzy z miast bliźniaczych rozmawiali na temat historii – trudnej, burzliwej, tragicznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że w rozmowach tych uczestniczyli goście z nowego miasta partnerskiego – Denzlingen w Niemczech. Uczestnicy spotkania mieli okazję przekonać się, że pomimo trudnej przeszłości pojednanie i zgodna współpraca są możliwe. W sobotę, po porannym zwiedzaniu Domu Opieki Tabita, uczestnicy „Spotkań” przybyli do Akademii Aktywnej Edukacji Montessori w Mirkowie, gdzie Tomasz Zymer zreferował pomysł na stworzenie na terenie naszej gminy ścieżki rowerowej o charakterze edukacyjnym, podkreślającej wielokulturowy charakter społeczności naszego miasta. Wywiązała się interesująca dyskusja, w której projekt spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem słuchaczy. Od sobotniego popołudnia program pobytu gości pokrywał się z programem Dni Konstancina. W sobotę był to festyn sportowy na stadionie Skry Konstancin. Punktem kulminacyjnym programu był mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją Konstancina i Krzemieńca. Rozgrywki sportowe trwały do wieczora. Ostatniego dnia goście z miast partnerskich wzięli udział w niedzielnym festynie i koncertach związanych z obchodami Dni Konstancina. Dla delegacji zagranicznych niedziela była dniem indywidualnego spędzania czasu.

Otrzymana refundacja kosztów zrealizowanego programu to kwota 5 848,29 euro.

Autor: Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UMiG Konstancin-Jeziorna

2014-09-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer