Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna

Tagi:

W dniu 14 listopada 2014 roku Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki nr 0137/14/OW/P na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna”. Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 1 354 460,00 zł.

System kanalizacyjny została zaprojektowana jako grawitacyjno-tłoczny z PVC SN8 (kanały grawitacyjne) i PE 100 TS lub RC SDR11 (kanały tłoczne). W projekcie przewidziano budowę 4 przepompowni ścieków sanitarnych, zlokalizowanych w Parceli przy ul. Baczyńskiego (P-3 i P-5), ul. Podlaskiej (P-6) i Grzybowskiej (P-7). Projekt przewidywał wykonanie podejść do przyłączenia działek budowlanych.

Przeważająca część inwestycji została wykonana w technologii wykopów otwartych. Jedynie przejścia pod drogami z nawierzchnią asfaltową, przejścia pod przepustami melioracyjnymi oraz zbliżenia do cennych egzemplarzy drzew wykonane zostały metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.

Na obszarze inwestycji (miejscowości Parcela i Słomczyn) dominuje zabudowa jednorodzinna z przydomowymi dołami gnilnymi oraz bezodpływowymi zbiornikami, z których ścieki bytowe wywożone są transportem asenizacyjnym. Istniejące na posesjach szamba są nieszczelne, co negatywnie wpływa na wody gruntowe i jakość wody pitnej. Likwidacja szamb, możliwa po uruchomieniu sieci kanalizacji sanitarnej, wpłynie na poprawę warunków sanitarnych, zminimalizuje zagrożenie epidemiologiczne i znacząco wpłynie na polepszenie jakości wód gruntowych. Wybudowanie jednolitego systemu kanalizacji umożliwi odcięcie dostępu ścieków do wód podziemnych i powierzchniowych, wpłynie na poprawę warunków sanitarnych, zminimalizuje zagrożenie epidemiologiczne, ograniczy skażenie gleb, a także znacząco wpłynie na polepszenie jakości wód gruntowych.

Głównym celem projektu było zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy, a zarazem poprawa jakości ich życia oraz ochrona środowiska naturalnego, w szczególności ochrona wód powierzchniowych i gruntowych.

Przeprowadzona inwestycja stworzyła mieszkańcom szansę na poprawę podstawowych warunków życia.

Autor:

2016-12-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer