Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ogłoszenie o IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza IV przetarg nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Konstancin-Jeziorna, położonej przy ul. Mickiewicza 7.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1990), w związku z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U z 2014 roku poz. 1490 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 75/VIII/6/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mickiewicza 7, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 50 z obrębu 03-12, ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

 • Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 50 o pow. 0.3316 ha, obręb 03-12;
 • Położenie: Konstancin-Jeziorna, ul. Mickiewicza 7;
 • Numer KW: WA5M/00252869/2;
 • Cena wywoławcza: 2 500 000 zł*;
 • Wysokość wadium: 250 000 zł.

*) od uzyskanej w wyniku przetargu ceny zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10% zgodnie z podjętą Uchwałą nr 109/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25.06.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 106 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.


Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mickiewicza 7 w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej rezydencyjnej i wielorodzinnej. Na działce znajduje się budynek mieszkalny - „Willa Biała”, który został wpisany wraz z otoczeniem do rejestru zabytków pod numerem A-848 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 17.02.2009 r. 

Budynek został wybudowany w 1903 r. według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego w stylu architektonicznym nawiązującym do zakopiańsko-szwajcarskiego. Jest obiektem zaliczanym do kategorii budynków niskich (2 kondygnacje naziemne) podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej z nieużytkowanym poddaszem. Od strony ulicy A. Mickiewicza budynek posiada dwukondygnacyjną drewnianą werandę.

Warunek wynikający z zabytkowego charakteru nieruchomości polegający na umieszczeniu w treści notarialnej umowy sprzedaży: Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ew. 50 w obr. 03-12 w miejscowości Konstancin-Jeziorna znajduje się budynek willi „Białej” wzniesiony w 1903r., który wraz z otoczeniem objęty jest prawną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod numerem A-848 decyzją z 17.02.2009r. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga pozwolenia MWKZ w formie decyzji.


Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – I etap, zatwierdzonym uchwałą nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna z dnia 14.06.2011 r., która została zmieniona uchwałą nr 404/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15.05.2013 r oraz uchwałą nr 453/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 08.02.2017 r. położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21U/MNp/MN, na którym ustala się:

 • przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, realizowana wyłącznie jako usługi z zakresu handlu i gastronomii, zdrowia i opieki zdrowotnej, administracyjno-biurowe, oświaty, zabudowa pensjonatowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 • przeznaczenie uzupełniające – stacje transformatorowe, sieć, obiekty i urządzenia infrastruktury dla potrzeb lokalnych.

W dziale III Księgi Wieczystej KW WA5M/00252869/2 ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe, polegające na odpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz Spółki pod Firmą PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna. Dział IV Księgi Wieczystej KW WA5M/00252869/2 nie zawiera wpisów. Dla nieruchomości nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Gminę Konstancin-Jeziorna. Nieruchomość nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2021 r. na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna: nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy O/Konstancin-Jeziorna. Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • dowód wpłaty wadium,
 • osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 • reprezentanci osoby prawnej (jednostki organizacyjne niebędącej osobą prawną) – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,
 • pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 • w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.


Inne informacje

 • Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 16.07.2019r. do dnia 05.08.2019r.
 • pierwszy przetarg odbył się w dniu 25.11.2019r., drugi przetarg odbył się w dniu 30.03.2020r., trzeci przetarg odbył się w dniu 07.09.2020r.;
 • przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 25 000,00 zł;
 • nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości;
 • sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów;
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomość przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2278). Nabywca nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie do ustalenia, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia,
 • zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1463), w przypadku sprzedaży m.in. przez osobę prawną gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
 • organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel. 22 48 42 385 oraz na stronie internetowej: bip.konstancinjeziorna.pl (link otwiera się w nowym oknie).


Do pobrania

Autor: Wydział Gospodarki Nieruchomościami      

2020-12-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer