Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,2635 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 120/2 w obrębie 0005 Czernidła, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą WA1I/00020686/8.

1. Zgodnie z Uchwałą Nr 57/VI/9/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła, działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN tj. przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Nieruchomość jest niezabudowana.
3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem roszczeń i nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.
4. Cenę netto wywoławczą sprzedaży nieruchomości ustala się na kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł). Cena nabycia powinna być wpłacona przez nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży. (Sprzedaż nieruchomości objęta jest podatkiem od towarów i usług VAT. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%).
5. Nieruchomość sprzedana zostanie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzach w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. w kwocie 24.000,00 zł w terminie do dnia 22 września 2014 r.(data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy organizatora przetargu) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 w Banku Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna.
Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
7. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
• dowód wpłaty wadium;
• osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
• reprezentanci osoby prawnej (jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości;
• pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
• w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. Z 2004r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem notarialnej umowy przenoszącej prawo własności uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 1.200,00 zł.
9. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.
10. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.
11. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.
12. Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 r. o godz. 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 marca 2014 r.
Organizator przetargu zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, o czym niezwłocznie poda informację wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15 (budynek Galerii Lima) - tel. 22- 756-44-51, 22-756-44-91, o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39A, 05-520 Konstancin-Jeziorna - tel. 22 717-53-67.

Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej organizatora przetargu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.konstancinjeziorna.pl.

Autor: Wydz. Gospodarki Nieruchomościami

2014-08-14

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer