Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości gruntowe zabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Pułaskiego 4, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 119/6 w obrębie 01-26 o powierzchni 1952 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WA5M/00252797/6, stanowiąca własność Gminy Konstancin-Jeziorna.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 1.000,00 zł+23%VAT miesięcznie

Wadium - 200 zł 

Minimalne Postąpienie – 10 zł
Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Pułaskiego 4, tuż przy zachodniej granicy miasta, wzdłuż której przepływa rzeka Jeziorka. Budynek wybudowany został w 1900 r., wolnostojący, posiada dwa wejścia, jedno od strony północnej od ul. Pułaskiego, drugie od strony południowej. W budynku wydzielono 9 lokali mieszkalnych. Budynek zamieszkiwany był do 2012 r. Budynek jest o niskim standardzie, wymagający generalnego remontu. Stan techniczny budynku zły.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z Uchwałą nr 326/IV/21/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północno-zachodniego - I etap działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16 MN przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Szczegółowe informacje na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się na stronie internetowej organizatora przetargu bip.konstancinjeziorna.pl.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w działach III i IV ksiąg wieczystych oraz nie toczy się w stosunku do niej postępowanie administracyjne lub sądowe dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne prawe i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

- dowód wpłaty wadium;

- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

- reprezentanci osoby prawej lub jednostki organizacyjnej nie posiadające osobowości prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu zezwalającą na dzierżawę nieruchomości;

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;

- w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej dzierżawionej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2014r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzach w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. w kwocie 200,00 zł w terminie do dnia 7 października 2014 r.(data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy organizatora przetargu) na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 w Banku Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu dzierżawca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wydzierżawiający nie odpowiada za wady ukryte dzierżawionej nieruchomości.
Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, ze stanem technicznym budynku oraz z zapisami szczegółowymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Organizator przetargu zawiadamia dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.


Umowa dzierżawy będzie zawierała m.in. następujące zapisy:

1. Czynsz dzierżawny miesięczny płatny w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

2. Aktualizacja czynszu nie częściej niż raz w roku o wskaźnik cen towarów i usług publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

3. Poza czynszem dzierżawnym, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości, bez względu na sposób zakwalifikowania nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków. Opłaty niniejsze liczone będą zgodnie z właściwą Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

4. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach gdy:

• dzierżawca dopuści się zwłoki w zapłacie czynszu dzierżawnego przez okres ponad dwa miesiące od dnia terminu płatności,

• nieruchomość będzie wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,

• jeżeli w skutek prowadzonej przez Dzierżawcę działalności, nieruchomość będzie ulegać dewastacji,

• za zgodą stron.

5. W przypadku rozwiązania umowy i nie wydania nieruchomości Dzierżawca płacił będzie odszkodowanie na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości dwukrotnego aktualnie obowiązującego czynszu dzierżawnego tytułem bezumownego korzystania z nieruchomości.

6. Po zakończeniu umowy Dzierżawca zobowiązany będzie do wydania nieruchomości w stanie niepogorszonym. Wydzierżawiający nie będzie zobowiązany do zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Budynek Lima) w pokoju nr 15 tel.: 22-756-44-51.
Przetarg może być odwołany, w tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej organizatora przetargu bip.konstancinjeziorna.pl.

Autor: Wydz. Gospodarki Nieruchomościami

2014-10-09

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer