Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie


Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości stanowiące własność Gminy Konstancin-Jeziorna, położone przy ulicy:

1. Leśnej - nieruchomość niezabudowana

• o powierzchni 1349 m2,

• oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 62 w obr. 03-16

• użytek: RVI

• wpisana do księgi wieczystej KW Nr WA5M/00246357/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie

• cena wywoławcza netto : 500.000,00zł

• wadium: 100.000,00zł
2. Długiej - nieruchomość niezabudowana

• o powierzchni 1106 m2

• oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 40 w obr. 03-04

• użytek: LsV

• wpisana do księgi wieczystej KW Nr WA5M/00240499/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie

• cena wywoławcza netto: 650.000,00zł

• wadium: 130.000,00zł
3. Pułaskiego - nieruchomość niezabudowana

• o powierzchni 2038 m2

• oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 119/5 w obr. 01-26

• użytek: B, PsV, RV

• wpisana do księgi wieczystej KW Nr WA5M/00252797/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie

• cena wywoławcza netto: 950.000,00zł

• wadium: 190.000,00zł

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Nieruchomość opisana w poz. 1 położona jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 110/IV/8/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej, działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12MN przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz na terenie przeznaczonym pod komunikację – droga dojazdowa – oznaczona na rysunku planu symbolem KUD. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane.

Nieruchomość opisana w poz. 2 położona jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 110/IV/8/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej, działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oraz zabudowę letniskową jako przeznaczenie podstawowe (z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej i szeregowej). Sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa i szpital.

Nieruchomość opisana w poz. 3 położona jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 326/IV/21/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północno - zachodniego - I etap., działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5U przeznaczonym pod usługi o charakterze komercyjnym. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezagospodarowanych, ogródków działkowych na terenie wsi Chylice w gminie Piaseczno oraz wsi Chyliczki na terenie gminy Piaseczno, dalej jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W odległości około 300 m znajduje się Dom Artystów Weteranów Scen Polskich. Od strony zachodniej do przedmiotowej nieruchomości przylega nieruchomość zabudowana – baza firmy EDEN. Ulica Pułaskiego jest drogą wojewódzką.

Nieruchomości nie są obciążone wpisami w dziale III i IV ksiąg wieczystych oraz nie toczy się w stosunku do nich postępowania administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę. Nieruchomości nie są przedmiotem roszczeń osób trzecich.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

a) dowód wpłaty wadium;

b) osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

c) reprezentanci osoby prawnej (jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości;

d) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1380). Nabywca nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie do ustalenia, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Przetargi odbędą się w dniu 6 marca 2015 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie- -Jeziornie.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 lipca 2013 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 25 października 2013 r.

Trzeci przetarg odbył się w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Czwarty przetarg odbył się w dniu 24 października 2014 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2015 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Gminy Konstancin-Jeziorna numer 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067, prowadzone przez Bank Spółdzielczy O/Konstancin-Jeziorna.
Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, o czym niezwłocznie poda informację wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15 (budynek Galerii Lima) - tel. 22-756-44-51, 22-756-44-91, o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39A, 05-520 Konstancin-Jeziorna - tel. 22-717-53-67.

Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej organizatora przetargu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.konstancinjeziorna.pl.

Autor: Wydz. Gospodarki Nieruchomościami

2014-12-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer