Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Biuro Rady Miejskiej

ul. Piaseczyńska 77, pok. nr: 75 i 76 (I piętro)

Imię i nazwisko – stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
Bożena Mirończuk – kierownik 22 484 24 60
75
Joanna Bednarczyk – inspektor 22 484 24 61 76
Katarzyna Goral – inspektor 22 484 24 62 76


Przewodniczący Rady Miejskiej pok. nr 69 (I piętro)

Imię i nazwisko – funkcja Nr telefonu Nr pokoju
Agata Wilczek – przewodnicząca RM   22 484 24 63  69


Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy zapewnienie radnym organizacyjnych i technicznych warunków do sprawnego funkcjonowania, a w szczególności:

 1. obsługa Rady Miejskiej, a w tym:
  • opracowanie projektów sprawozdań i informacji z działalności rady i jej komisji,
  • zabezpieczenie właściwych warunków przeprowadzenia sesji,
  • przygotowywanie i terminowe doręczenia zawiadomień i materiałów na sesję rady,
  • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej,
  • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej oraz czuwanie nad terminowością ich załatwiania,
  • sporządzanie protokołów z sesji Rady Miejskiej;
 2. obsługa Przewodniczącego Rady Miejskiej, a w tym:
  • wykonywanie czynności zapewniających sprawne kierowanie pracami Rady Miejskiej,
  • przedstawianie we właściwym czasie materiałów na sesję,
  • dokonywanie na zlecenie określonych badań i analiz z zakresu problematyki funkcjonowania Rady Miejskiej i jej Komisji,
  • prowadzenie spraw kancelaryjno - biurowych;
 3. obsługa Komisji Rady, a w tym:
  • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji,
  • przygotowanie materiałów na posiedzenie Komisji,
  • sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji,
  • prowadzenie rejestru wniosków Komisji,
  • przekazywanie wniosków Komisji do Burmistrz;
 4. obsługa radnych przez tworzenie im właściwych warunków do wykonywania przez nich obowiązków wynikających z piastowania mandatu, a w szczególności:
  • dostarczanie radnym materiałów umożliwiających świadome i aktywne uczestnictwo w sesjach i  pracach Komisji,
  • prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz przekazywanie ich Burmistrzowi,
  • organizowanie szkolenia radnych,
  • sporządzanie zestawień uprawniających radnych do otrzymania diet za udział w posiedzeniach oraz sporządzanie rozliczeń finansowych w tym zakresie.  

Autor: Katarzyna Szewczyk

2019-03-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer